"އެގްރީމަންޓް އަންޑަރ ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ އޮން ދަ ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް ޔޫޒް އޮފް މެރިން ބައޮލޮޖިކަލް ޑައިވަރސިޓީ އޮފް އޭރިއަރޒް ބިޔޯންޑް ނޭޝަނަލް ޖުރިސްޑިކްޝަން" ނުވަތަ ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ބިޔޯންޑް ނޭޝަނަލް ޖުރިސްޑިކްޝަން (ބީ.ބީ.އެން.ޖޭ) ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ލަފާދެއްވައިފި
11 ފެބުރުވަރީ 2024
އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރުން ދިވެހި ކަނޑުން ގެއްލުނު ބައި އަނބުރާ ހޯދާނަން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
11 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ޗައިނާގެ އައު އަހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި އެ ޤައުމުގެ ވެރީންނަށް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
10 ފެބުރުވަރީ 2024
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުއްވާލައްވައިފި
8 ފެބުރުވަރީ 2024
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި، ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ މުޚާޠަބުކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުތަކުގެ ފޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރައްވައިފި
8 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
8 ފެބުރުވަރީ 2024
ގާދިއްފުށީ ސްކޫލުގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތާއި އަދި ސްކޫލާގުޅިފައިވާ ހުރިހާ މަސައްކަތައް އެންމެ އިސްކަންދޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ކުރިޔަށްގެންދަވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
8 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ކަންކަމާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ޙިއްޞާކުރައްވާފައި
8 ފެބުރުވަރީ 2024
ކިނބިދޫއާ ވޭމަންޑޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލުން ހަޤީގަތަކަށް ހައްދަވައިދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިޔާ ދެއްވައިފި
8 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް، މި ސަރުކާރުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް
8 ފެބުރުވަރީ 2024