އެންމެ މުހިންމުކަމަކީ ކުޑަކުދީންނަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، ރަނގަޅު ދަރީންތަކެއް ބިނާކުރުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
24 ޖަނަވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދިއްގަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
24 ޖަނަވަރީ 2020
ޝަހާދާ ސާނަވިއްޔާ ނިންމައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްކޮލަރޝިޕް ހާސިލުކުރި އަލްޙާފިޡާ މާޒިނާ ޢަބްދުއްރަޙީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި ހިތްވަރު ދެއްވައިފި
23 ޖަނަވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކުވެއިތަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
22 ޖަނަވަރީ 2020
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް އައު ބޭފުޅަކު މިއަދު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
21 ޖަނަވަރީ 2020
ކުޑަކުދީންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި އެފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
21 ޖަނަވަރީ 2020
އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމާއިމެދު ކެބިނެޓާއި ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތައް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
21 ޖަނަވަރީ 2020
އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 ޖަނަވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކުވެއިތަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ސްކޫލަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
20 ޖަނަވަރީ 2020
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
20 ޖަނަވަރީ 2020