"ވޮޝިންގޓަނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ" ގެ ނަން "އެމެރިކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ"ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރައްވައިފި
29 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކަށް މިއަހަރު 4.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހޭދަކޮށްފައި – ސްޕޯކްސްޕަރސަން
29 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ތިލަދުންމަތީގެ ހަތަރު ރަށަކަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
28 ސެޕްޓެންބަރު 2022
"ކިންގް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް ހޯލީ ޤުރުއާން" މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ދަރިވަރުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރައްވައި ހިތްވަރު ދެއްވައިފި
28 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ދިއްދޫގެ ތަރައްޤީއާ ގުޅޭ ގިނަ ކަންކަން މިސަރުކާރުން ހިންގާތީ ކައުންސިލުންއެކަން ފާހަގަކުރެއްވި
28 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިނގަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ކައުންސިލަރުން ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައި
28 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުން ގެއްލިގެން ދިޔަ ތަނަވަސްކަމާއި ފުދުންތެރި އަމިއްލަ އިޤުތިޞާދު އަލުން އިޢާދަކުރުމުގެ ބޮޑު ބަދަލު ފެށެނީ އާރް.ޓީ.އެލްގެ ވިއުގައިން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
27 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހއ. އުތީމު ކައުންސިލާ، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: އުތީމަށް ތަރައްޤީގެނައުމުގައި މި ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި
27 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ހއ. އުތީމުގެ އާ އިންޖީނުގެއާއި އޮފީސް ޢިމާރާތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި
27 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޖަޕާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭގެ ޖަނާޒާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
27 ސެޕްޓެންބަރު 2022