އަންހެނުންނަށް ހުރިހާ ދާއިރާތަކުންވެސް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެދިވަޑައިގެންފި
11 ޖުލައި 2023
އިސްރަށްވެހިންގެ މަރުކަޒު ވަރަށްއަވަހަށް ހުޅުވޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
10 ޖުލައި 2023
"ވަންގަވް" އާއެކު ރާއްޖޭގައި ފެށިގެން އެދަނީ ޑިޖިޓަލް ސަރުކާރެއްގެ ފެށުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
10 ޖުލައި 2023
ށ. ފޯކައިދޫގައި ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
9 ޖުލައި 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "އޭޝިއަން ސާރފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2023" ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
8 ޖުލައި 2023
ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
4 ޖުލައި 2023
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އަންނަ މަހު ގޯތި ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 ޖުލައި 2023
"ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ވަރލްޑް ގޭމްސް"ގައި ބައިވެރިވެ ރާއްޖެއަށް ރަންވަނަތައް ހޯދައިދިން ރާއްޖޭގެ ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ޓީމުގެ އެތުލީޓުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްދަލުކުރައްވައި މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 ޖުލައި 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ތޮއްޑޫ ރައްޔިތުންނާއެކު އަޟުޙާ ޢީދުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
28 ޖޫން 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮތް، ޢީދު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
28 ޖޫން 2023