ރާއްޖޭގައި ދުވަހަކުވެސް ތަރައްޤީ ނުކުރެވޭވަރަށް މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ކުޅިވަރުގެ އެކިކަންކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
18 އޭޕްރިލް 2022
ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
18 އޭޕްރިލް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ދުބާއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޤުރުއާން ކޮމްޕެޓިޝަންގެ ފައިނަލިސްޓް އަލްޙާފިޡް އަޙްމަދު ނަބީޙް ޢަބްދުލްޤާދިރާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ހިތްވަރުދެއްވައިފި
18 އޭޕްރިލް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ސިންގަޕޫރަށް ކުރެއްވި ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި
17 އޭޕްރިލް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވާ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
14 އޭޕްރިލް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވައިލައްވައި، އެ ކޮމިޓީއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
14 އޭޕްރިލް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިއުޒީޝަންސް ޔޫނިއަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
12 އޭޕްރިލް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކ. އަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލަރުން ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކާއެކު ބާއްވަވާ ގާތްގުޅުން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރައްވާފައި
10 އޭޕްރިލް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރޭސިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
9 އޭޕްރިލް 2022
‎ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަކީ މާތްﷲ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ އެންމެ ބޮޑުއެއް ނިޢުމަތްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
8 އޭޕްރިލް 2022