ކޯކްޔޯ ޓަޓެމޯނޯ ކޮމްޕެނީގެ ސީއީއޯއާއި އޯއައިއެސްޓީގެ އިސްވެރިއަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
23 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޖައިކާގެ ރައީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔަމަކީ ކޯ ލިމިޓެޑްގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 އޮކްޓޫބަރު 2019
"ޖަޕާން-މޯލްޑިވްސް ޕާލަމެންޓޭރިއަންސް ފްރެންޑްޝިޕް ލީގް"ގެ މުހިންމު އެއް ބޭނުމަކީ ދެޤައުމުގެ ގުޅުންބަދަހިކުރުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
23 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޖަޕާނުގެ އައު އެމްޕެރާއަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
22 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޖަޕާނުގެ އެމްޕެރަރ ރަސްކަމަށް އިސްކުރުމުގެ އިޙްތިފާލުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
22 އޮކްޓޫބަރު 2019
ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ މައިގަނޑު ބޭނުންފުޅަކީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް އެހީ ހޯއްދެވުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
21 އޮކްޓޫބަރު 2019
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުއްވާލައްވައިފި
21 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖަޕާނުގެ އޮދަވަރާއަށް ވަޑައިގެން އެސިޓީގެ މޭޔަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
21 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް ބާއްވަވައިފި
21 އޮކްޓޫބަރު 2019