ސިންގަޕޫރުގެ ރައީސް ބޭއްވެވި ފުރަމާނަ ޖާފަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
1 ޖުލައި 2019
ރާއްޖެއާ ސިންގަޕޫރާ ދެމެދު މުހިންމު ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
1 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިންގަޕޫރުގެ ރައީސް އަދި ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
1 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށް ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރުން ވަރަށް ހޫނު މަރްޙަބާއެއް ދަންނަވައިފި
1 ޖުލައި 2019
ހ.އ އަތޮޅުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
30 ޖޫން 2019
ޤައުމުތަކާ އެކު ގުޅުންތައް އުފައްދާނީ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރި ކުރެވޭނެ ގޮތަށް – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
30 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންފި
29 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
29 ޖޫން 2019
ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި "ޓްރައިތޮލަން އެކްސް" ޙަރަކާތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި
28 ޖޫން 2019
އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ ގެ 24 ވަނަ އަހަރީދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
27 ޖޫން 2019