ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޔޫ.އޭ.އީއަށް ފުރާ ވަޑައިގެންފި
29 ނޮވެންބަރު 2019
ދީނާ ނުގުޅޭ ކަންކަން ކުރާމީހުންނާއި ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނާ މެދު އަޅަން އެންމެ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅަކީ، ދީނުގެ ކަންކަން އޮޅުންފިލުވައިދީ، ޞައްޙަ ޢަޤީދާ އެމީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ހަރުލެއްވުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
29 ނޮވެންބަރު 2019
ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނާ އެއްބައިވަންތަކަން ހާމަކުރުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަލަސްޠީނުގެ ރައީސަށް މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
29 ނޮވެންބަރު 2019
އިސްލާމް ދީނުގެ މަތިވެރި ޢަޤީދާގައި ސާބިތުވެ ތިބުމަކީ، ކޮންމެ ދިވެއްސެއްގެ މައްޗަށް އޮތް، ދީނީ އަދި ޤައުމީ ވާޖިބެއް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
29 ނޮވެންބަރު 2019
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
28 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޗީފް ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
28 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޅ. އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 ނޮވެންބަރު 2019
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މުޝީރުންގެ ގޮތުގައި 4 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
28 ނޮވެންބަރު 2019
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
27 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
27 ނޮވެންބަރު 2019