ދީނީ ވާޖިބުތަކަށް ފަރުވާތެރިވުމަށާއި، ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައިވެސް، ދިވެހި ޤައުމުގެ އަގުހިފަހައްޓައި، އަދަބު އަޚްލާޤުގެ އެންމެ މަތީ މިންގަނޑުގައި ސާބިތުވެ ތިބުމަށް މަގު ދެއްކެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
24 ޖުލައި 2023
މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވަވާ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު 4 ބޭފުޅަކަށާއި، ކުންފުންޏަކަށް އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު 17 ބޭފުޅަކަށާއި، ޖަމުޢިއްޔާއަކަށް ދެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި
24 ޖުލައި 2023
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބާއްވަވާ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުން، ޖުލައި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިދާނުގައި ބާއްވަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި
23 ޖުލައި 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. ވަށަފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އިތުރުކުރި ޢިމާރާތާއި، ހއ. ދިއްދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
20 ޖުލައި 2023
ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކުން "ޖެމްސް ވަރކްސްޕޭސް" ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި
20 ޖުލައި 2023
ހއ. އިހަވަންދޫއާއި، ހއ. މާރަންދޫއާއި، ހއ. ތަކަންދޫގައި ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
20 ޖުލައި 2023
ހއ. އިހަވަންދޫގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
19 ޖުލައި 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހއ. މޮޅަދުއަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގެ ބަނދަރާއި، އިންޖީނުގެ އަދި ފެނަކަ އޮފީސް އިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
19 ޖުލައި 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. އުލިގަމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައި އިންޖީނުގެއާ ފެނަކަ އޮފީސް އިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
19 ޖުލައި 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހއ. ތުރާކުނު ފުޓުބޯޅަދަނޑު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
19 ޖުލައި 2023