”ކަމާކެމި“ އިންމޭޓްސް ކްރިއޭޓިވް ފެއަރ 2019 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
12 އޭޕްރިލް 2019
ޤައުމަށްޓަކައި ތިމާއަށް ކޮށްދެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ ބަލައި، އެކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް އަވަސްވެގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި
11 އޭޕްރިލް 2019
ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
11 އޭޕްރިލް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އދ. މާމިގިލި ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
10 އޭޕްރިލް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
10 އޭޕްރިލް 2019
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2019 އަދި ވުމަންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
9 އޭޕްރިލް 2019
އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ، ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުން-ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
9 އޭޕްރިލް 2019
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީން ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރައްވައި ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
9 އޭޕްރިލް 2019
ފިންލެންޑް ސަރުކާރުން ސައުތު އޭޝިއާ ސަރަހައްދަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ދެއްވި ފަރިއްކޮޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
8 އޭޕްރިލް 2019
މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމުގެ އިމާމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
8 އޭޕްރިލް 2019