ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބަޙްރައިންގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާގުޅޭ 4 އެއްބަސްވުމެއް މިއަދު ބަދަލުކުރައްވައިފި
6 އޮކްޓޫބަރު 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ސުޕްރީމް ކައުންސިލް ފޮރ ވިމެންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
6 އޮކްޓޫބަރު 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބަޙްރައިންގެ ވަލީ އަޙްދު، ޑެޕިއުޓީ ސުޕްރީމް ކޮމާންޑަރ އަދި ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
6 އޮކްޓޫބަރު 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބަޙްރައިންގެ ރަސްގެފާނު ބައްދަލުކުރައްވައި ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް ބާއްވަވައިފި
6 އޮކްޓޫބަރު 2022
މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު ބިނާވެފައި އޮތީ ދަތުރުފަތުރާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ކަމުގައި، ރައީސުލްޖުމްމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
6 އޮކްޓޫބަރު 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ބަޙްރައިނަށް ވަޑައިގެންފި
5 އޮކްޓޫބަރު 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބަޙްރައިންއަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި
5 އޮކްޓޫބަރު 2022
ޒަމާނީ ޓެކްނޯލޮޖީއަށާއި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ޒަމާނީ އުކުޅުތަކަށް، މުދައްރިސުން އަހުލުވެރިވުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 އޮކްޓޫބަރު 2022
ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް 10 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ފަންޑް ރެއިޒިންގ ގާލާ ޑިނަރގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
4 އޮކްޓޫބަރު 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބަޙްރައިން އަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި މާދަމާ ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ
4 އޮކްޓޫބަރު 2022