އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަޙައްދުގައި މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާގޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވައިލައްވައިފި
26 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ދިވެހި ކަނޑުތައް ޕްލާސްޓިކުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޕާލޭއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި
26 ސެޕްޓެންބަރު 2019
އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުން ޙާޞިލު ކުރެވޭނީ އަދި ކުރަންވާނީ ވެސް ކަނޑުތަކާ ރައްޓެހި އާދަތަކެއްގެ ތެރެއިން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
26 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޗައިނާގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައިފި
25 ސެޕްޓެންބަރު 2019
އެންމެ ފުރަތަމަ "ޕާލޭ ފިއުޗަރ އައިލެންޑް ނޭޝަން" ގެ މަޤާމު ރާއްޖެއަށް
25 ސެޕްޓެންބަރު 2019
މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރު ކުޑަކޮށް އެކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ޚާއްޞަ އަމާޒެއް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
25 ސެޕްޓެންބަރު 2019
އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވާ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންގެ ޝަރަފުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ބޭއްވެވި ފަރިއްކޮޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
25 ސެޕްޓެންބަރު 2019
އ.ދ. ބިނާވެފައިވަނީ އަމިއްލަ ޤައުމިއްޔަތުގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އަސާސް ތަކެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި ކުދި ޤައުމުތަކަށްވެސް ބަސްބުނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިދޭ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
24 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ތެޔޮ ސަޕްލައިކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
24 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 ސެޕްޓެންބަރު 2019