އިންނަމާދޫ ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެރަށު ކައުންސިލާ އެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
3 މާރިޗު 2024
ރަސްމާދޫ ތަރައްޤީއަށް އެރަށުގެ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަން ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 މާރިޗު 2024
އިނގުރައިދޫ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެރަށު ކައުންސިލާ އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
3 މާރިޗު 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާކުރަތު ތަރައްޤީގެ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެރަށު ކައުންސިލާ އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
3 މާރިޗު 2024
ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި އުފެއްދިދާނެ ހުރިހާ ކާބޯތަކެއްޗެއް، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް، ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 މާރިޗު 2024
ދުވާފަރުގައި އަންހެނުންގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރަކާ ކުޑަކުދިންގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް ދެއްވުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 މާރިޗު 2024
ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ، 12 ގްރީން އެމްބިއުލާންސް، ޞިއްޙީ ވުޒާރާއަށް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައިފި
3 މާރިޗު 2024
މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް، ރޯދަ މަސް އައުމުގެ ކުރިން ދިނުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 މާރިޗު 2024
ހުޅުދުއްފާރު ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެރަށު ކައުންސިލާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
3 މާރިޗު 2024
އަނގޮޅިތީމުގައި ޕޮލިސް ޕޯސްޓު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 މާރިޗު 2024