ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި 7 ދިވެހިން އިންޑިއާއަށް ގެންގޮއްސި
2 ފެބުރުވަރީ 2020
ކޮމަންވެލްތުގެ ޢާއިލާއާ ރާއްޖެ އަލުން ގުޅުމުގެ މުނާޞަބާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޚާއްޞަ ބަޔާނެއް ދެއްވައިފި
1 ފެބުރުވަރީ 2020
ރާއްޖެއިން އަލުން ކޮމަންވެލްތާއި ގުޅިފައިވާކަން ކޮމަންވެލްތްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ފޯނުން ގުޅުއްވާ ހާމަކުރައްވައިފި
1 ފެބުރުވަރީ 2020
"ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް" އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮޅުންފިލުއްވައިފި
31 ޖަނަވަރީ 2020
ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދުގެ ދަތުރުފަތުރު ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލައި، ބަލި ފެތުރެމުންދާ ޤައުމުތަކަށް ދިވެހިން ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ސަރުކާރުން ގޮވާލައިފި
30 ޖަނަވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހީރިއްޔާގެ ނައިބު ހިންމަފުއްޓަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާފައެވެ.
29 ޖަނަވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގެ އިސްފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 ޖަނަވަރީ 2020
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމްގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
29 ޖަނަވަރީ 2020
"ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް" އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވާންޖެހޭ އެންމެހާ ތައްޔާރީތައް ރާއްޖެއިން ވެފައިވާކަން ސަރުކާރުން ހާމަކުރައްވައިފި
28 ޖަނަވަރީ 2020
"ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް"ގެ ނުރައްކަލުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
28 ޖަނަވަރީ 2020