އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު މުހިންމު 4 އެއްބަސްވުމެއް ބަދަލުކުރައްވައިފި
4 ޑިސެންބަރު 2019
އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަކީ މި ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަންދޭ އެއް ކަންތައް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
4 ޑިސެންބަރު 2019
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
4 ޑިސެންބަރު 2019
އިންޑިޔާއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު މުހިންމު 4 އެއްބަސްވުމެއް ބަދަލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ބާއްވަވަނީ
4 ޑިސެންބަރު 2019
ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ހިމެނޭ ފަރުކޮޅުފުއްޓަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
3 ޑިސެންބަރު 2019
މަގުމަތީގެ ތޮއްޖެހުމާއި ޕާކިންއަށް ލުޔެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މާލޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތައް ބައްލަވާލައްވައިފި
3 ޑިސެންބަރު 2019
ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖެއަށް ރަން މެޑަލް ހޯދައިދިން ޙަސަން ސާޢިދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 ޑިސެންބަރު 2019
‎ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމާބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައެއް ވަޒީރުންނާއި ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
3 ޑިސެންބަރު 2019
އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތުގެ 48 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެ މެސެޖް ފޮނުއްވައިފި
3 ޑިސެންބަރު 2019
ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހަޤީޤީ މާނައިގައި ކަންތައްތައް ކޮށްދޭންޖެހިފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
3 ޑިސެންބަރު 2019