އަބޫދާބީގެ ވަލީއަޙުދުގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފި
3 އޮކްޓޫބަރު 2019
"ވުމަން ބައި ޓޯކް އެމް" އިފްޠިތާޙްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
3 އޮކްޓޫބަރު 2019
ގުޅީފަޅު މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓް ގަތުމަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
3 އޮކްޓޫބަރު 2019
އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާޖްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
3 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ތ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
3 އޮކްޓޫބަރު 2019
މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްދޭން ބުނި ކަންކަން، ކުރާނެ ގޮތުގެ މަޝްވަރާ ހޯދައި، ވަގުތު ތާވަލު ހަދައި، ވިލަރެސްކޮށް، ކަރުދާހަށް ތިރިކޮށްފައިވާ، ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ސިޔާސަތު - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
2 އޮކްޓޫބަރު 2019
"ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ" ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައިފި
2 އޮކްޓޫބަރު 2019
ފަލަސްޠީނުގެ ރައީސްގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
2 އޮކްޓޫބަރު 2019
ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް މަދުކުރުމަށް ސަލާމަތީ މިންގަނޑެއް ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
2 އޮކްޓޫބަރު 2019
އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ޗީފް އޮފް އާރމީ ސްޓާފް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
2 އޮކްޓޫބަރު 2019