ސިފައިންގެ ޑޮކްޓްރީންގެ އެހީގައި ދިވެހި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީވެގެންދާނެ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
23 އޭޕްރިލް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 އޭޕްރިލް 2019
މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާއި ގުޅޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
23 އޭޕްރިލް 2019
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
23 އޭޕްރިލް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިޔާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
22 އޭޕްރިލް 2019
ފަންނުވެރި، ހުނަރުވެރި، ޤާބިލު މުޖުތަމަޢަކީ ކުރިއަރައިގެން ދިއުމަށްޓަކައި ޤައުމަކަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ވަރުގަދަ އެސެޓް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
21 އޭޕްރިލް 2019
އ.ދ. އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ އަރިހަށް ވަދާއީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
21 އޭޕްރިލް 2019
ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ރައީސްގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ލަންކާއަށް ފޮނުއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވައިފި
21 އޭޕްރިލް 2019
ސްރީލަންކާގައި މިއަދު ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން އެ ޤައުމުގެ ރައީސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމްދަރުދީ ފޮނުއްވައިފި
21 އޭޕްރިލް 2019
ދޮށީ ޢުމުރަށް ދިއުމުން މައިން ބަފައިން އެންމެ ބޭނުންވާނީ، ދަރިންގެ އަޅާލުމާއި ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
20 އޭޕްރިލް 2019