މޯލްޑިވްސް ގަރލް ގައިޑްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޢީދު ޕްރޮޖެކްޓްގެ ހަރަކާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ޗީފް ގައިޑް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
22 އޭޕްރިލް 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮތް ޢީދު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފި
21 އޭޕްރިލް 2023
ރޯދައިގެ އަޅުކަމުން ނަފްސުތަކަށް ލިބިގެންދިޔަ ތާޒާކަމާއި ސާފުކަން އެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
20 އޭޕްރިލް 2023
މިއަހަރުގެ ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި އަކީ 09:00 އިން 1:00 އަށް
20 އޭޕްރިލް 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
16 އޭޕްރިލް 2023
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު، މިއަދު ހުޅުއްވައިލައްވައިފި
16 އޭޕްރިލް 2023
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު، އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ހުޅުއްވައިލައްވާނެ
13 އޭޕްރިލް 2023
މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ދޭ ސަމާލުކަން އިތުރުކުރުމަށާއި މިކަމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެދިވަޑައިގެންފި
10 އޭޕްރިލް 2023
ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
9 އޭޕްރިލް 2023
ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި، ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި، ޤުދުރަތީ ވެށި ދެމެހެއްޓުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި
7 އޭޕްރިލް 2023