އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މަހުގެ އަގު މަތިވާން ފަށާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
10 ޑިސެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، ގާފަރުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓެއް ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި
10 ޑިސެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެމެރިކާގެ ރައީސް އިންތިޒާމްކުރައްވައިގެން ވަރޗުއަލްކޮށް ބާއްވަވާ 'ސަމިޓް ފޮރ ޑިމޮކްރަސީ' ގައި ޤައުމީ ބަޔާން އިއްވަވައިފި
10 ޑިސެންބަރު 2021
‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަނުން ބޭއްވި މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޝުއޫރު ފާޅުކުރުމުގެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއައްސަވައިފި
10 ޑިސެންބަރު 2021
މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވަވާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާލެއަތޮޅު ގާފަރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
10 ޑިސެންބަރު 2021
ސްރީލަންކާގެ ޤައުމީ ވޮލީ ބޯޅަ ޓީމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ވޮލީ ބޯޅަ ޓީމް ބައްދަލުކުރި ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ މެޗް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބައްލަވާލައްވައިފި
9 ޑިސެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެމެރިކާގެ ރައީސް އިންތިޒާމްކުރައްވައިގެން ވަރޗުއަލްކޮށް ބާއްވަވާ 'ސަމިޓް ފޮރ ޑިމޮކްރަސީ' ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
9 ޑިސެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ބުރުނީ ކައުންސިލުން ވަނީ އެރަށުގައި ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާތީ އެކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރައްވާފަ
9 ޑިސެންބަރު 2021
"2022: ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަން އަހަރު" ގެ ލޯގޯ އަންނަ އަހަރު ޖަނަވަރީ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
9 ޑިސެންބަރު 2021
"ޕްރޮޓޮކޯލް އެމެންޑިންގ ދަ ޓްރިޕްސް އެގްރީމަންޓް" ދިވެހިރާއްޖެއިން ޤަބޫލުކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާގެ މަތީން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
9 ޑިސެންބަރު 2021