އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
19 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މޮރިޝަސްއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެ ޤައުމަށް ވަޑައިގެންފި
19 ޖުލައި 2019
ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަނަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ރައީސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޙުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
18 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މޮރިޝަސްއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
18 ޖުލައި 2019
ފަލަސްޠީނުގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ފަނޑިޔާރާ ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ދި ޖަޖް" ދެއްކުމާއި ޚިޔާލުބަދަލުކުރުމުގެ ޙަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި.
17 ޖުލައި 2019
ނަފްސާނީ ބަލިތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކޭނެ މާޙައުލެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން
17 ޖުލައި 2019
އާންމު ޞިއްހަތުގެ ދާއިރާއިން ރަނގަޅުކުރަންހުރި ކަންކަމާމެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ އެޗްޕީއޭގެ އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
17 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މޮރިޝަސްއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މާދަމާ ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ
17 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު އުފައްދަވައިފި
17 ޖުލައި 2019
ޖުލައި 28 އަދި އޮގަސްޓު 15 އަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދެދުވަހުގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
17 ޖުލައި 2019