ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. ވަށަފަރު ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ފަސް އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު ވަށަފަރު ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން ޖުމްލަކޮށް މުޅި ރާއްޖެ ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ މި ސަރުކާރުން ގެންނަވާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އެބައޮތްކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވި
25 ފެބުރުވަރީ 2024
ގިނަ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭ އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު ހޮސްޕިޓަލު އިމާރާތެއް ހއ. ދިއްދޫގައި އަޅައި ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
25 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: އަތޮޅު ކައުންސިލުންވަނީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
25 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވަޢުދުތައް ފުއްދަވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ކައުންސިލަށް އެބައޮތްކަމުގައި ވިދާޅުވި
24 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ރައްޔިތުންގެ ވާހަކަތައް ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޑުއައްސަވާކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި
24 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
24 ފެބުރުވަރީ 2024
އިހަވަންދޫގައި ހޮސްޕިޓަލު ގާއިމުކުރެވުމުގެ ކުރިންވެސް މިހާރު ހުރި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކޮށް ޑަޔަލިސިސްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
24 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ޗީފް ގައިޑް، މޯލްޑިވްސް ގަރލް ގައިޑްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ 2023ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
24 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. މޮޅަދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
24 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުންވަނީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތައް ހިއްސާ ކުރައްވައި، ރަށުގައި އިސްލާމިކް ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމެވީތީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައި
24 ފެބުރުވަރީ 2024