އެއްގަމާއި ކަނޑުމަތީގައި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް މަދުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
12 އޮގަސްޓް 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
11 އޮގަސްޓް 2020
ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މެދުރާސްތާގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ އަންގައިދޭ ބަޔާނާއި، ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓެޖީ އަންގައިދޭ ބަޔާނާ ގުޅޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
11 އޮގަސްޓް 2020
ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލައްވައިފި
11 އޮގަސްޓް 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި އެކިއެކި އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސޯޝަލް އެތިކްސް ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
10 އޮގަސްޓް 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ފޯނުން ގުޅުއްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
10 އޮގަސްޓް 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖެނީވާގައި ހުންނަ އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ މަރުކަޒުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބުގެ މަޤާމަށް ޑރ ޢާޞިމް އަޙްމަދު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
10 އޮގަސްޓް 2020
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައްވައިފި
9 އޮގަސްޓް 2020
މި އަހަރުގެ ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ހަމަވާނެ
9 އޮގަސްޓް 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ތިލަފުއްޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، ކުނިން ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ މަޝްރޫއު ބައްލަވާލައްވައިފި
8 އޮގަސްޓް 2020