ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސީޝެލްސްގެ އަލަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ރައީސަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
25 އޮކްޓޫބަރު 2020
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ފަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
25 އޮކްޓޫބަރު 2020
ޤައުމެއްގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުން އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވަނީ ޒުވާން ޖީލެއްގެ ހުނަރާއި ފަންނުވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
22 އޮކްޓޫބަރު 2020
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ މަޤާމަށް އަޙްމަދު ނަސީމް ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
22 އޮކްޓޫބަރު 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ކެންސަރު ބަލީގެ ފަރުވާހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކެންސަރ ސޮސައިޓީއާއި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
22 އޮކްޓޫބަރު 2020
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޢަބްދުﷲ އަމީން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
21 އޮކްޓޫބަރު 2020
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމުގައި ތަފާސްހިސާބަކީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެއް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
20 އޮކްޓޫބަރު 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިއު ޒިލެންޑުގެ ބޮޑުވަޒީރަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
20 އޮކްޓޫބަރު 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ގަގަން ކުލިނިކުގައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތްތައް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި
20 އޮކްޓޫބަރު 2020
އިމާމުންނާއި މުދިމުންނަށް ޔުނިވަރސިޓީ ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ޕުރޮގުރާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
19 އޮކްޓޫބަރު 2020