ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
23 މޭ 2020
ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން މިހާރު އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، އެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދެއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރައްވާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
21 މޭ 2020
މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އޮތް ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް މިއަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
20 މޭ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާ އެ މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެތަނުގެ މަސައްކަތްތަކާބަހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
20 މޭ 2020
ކޯވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދާ ގޮތާބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
18 މޭ 2020
ކޯވިޑް- 19 ނޫން ބަލިތަކަށް ފަރުވާދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތަކާއި ޞިއްޙީދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅުތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ އިސްފަރާތްތަކާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
17 މޭ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ އިސްފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
16 މޭ 2020
މާލޭގައި (މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ) މަގުމައްޗަށް ނުކުމެއުޅުމާއި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުން މަނާކޮށް އެޗްޕީއޭ އިން ނެރެފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގޮތުން މި މަހުގެ 17 އިން 28 ވަނަ ދުވަހު ނިޔަލަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނުހުޅުވާ ގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
15 މޭ 2020
ނިޝާން ކަލާފާނުގެ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތް، ދައުލަތުން އަރުވާފައިވާ މަރޮށީ ޙުސައިން ޢަބްދުﷲ، ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ޢާއިލާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
14 މޭ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ދިމާވާދަތިތަކާއި، އެ ސިޓީގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކަން ހައްލުކުރުމަށް އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
12 މޭ 2020