ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
8 ޑިސެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ "ސާކް ޗާޓަރ ޑޭ"ގެ މުނާސަބަތުގައި މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
8 ޑިސެންބަރު 2019
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
8 ޑިސެންބަރު 2019
ތިން ޤައުމަކުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި ސަފީރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި
8 ޑިސެންބަރު 2019
‎މުލިއާގެއަކީ މިރާއްޖޭގެ އެވޭލާ ރަސްމަތިފުށުގެ ތާރީޚާއި ގުޅިފައިވާ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެންޖެހޭ ތަނެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
7 ޑިސެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގަންނަވައިފި
7 ޑިސެންބަރު 2019
ގޯ ގްރީން ކެމްޕެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި
7 ޑިސެންބަރު 2019
ކުރިޔަށްއޮތް ދުވަސްތަކުގައި ތަޢުލީމާއި ޞިއްޙީ ފަރުވާއަށް އިންޤިލާބީ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
6 ޑިސެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ 2019 ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
6 ޑިސެންބަރު 2019
ކެއަރ ހޮސްޕިޓަލްސް ގްރޫޕުގެ އިސްވެރިންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބަދަލުކުރައްވައިފި
6 ޑިސެންބަރު 2019