ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހއ. މޮޅަދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
20 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހއ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި
20 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މ. ކޮޅުފުށި ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ޖޫން 2019
ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ޖޫން 2019
ޤައުމުތަކާ އެކު ރާއްޖެއިން ގުޅުން އުފައްދައި ދަމަހައްޓާނީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އަމިއްލަވަންތަކަމަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތަށް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
19 ޖޫން 2019
މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމް 2019 ކާމިޔާބުކަމާއެކީ ނިންމާލައިފި
18 ޖޫން 2019
ބޭރުގެ ހަ ޢިއްޒަތްތެރިއަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
18 ޖޫން 2019
ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޚާއްޞަ އެޑްވައިޒަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
18 ޖޫން 2019