ޕީޕީއެމް - ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް
ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި
ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ މުޚާޠަބުކުރައްވާ
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް

Page 1