ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ފޮނުއްވާ އިޢުލާންތައް ފޮނުއްވަންޖެހޭ ސުންގަޑި
7 އޮކްޓޫބަރު 2015
"ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން" ޤާއިމު ކުރެއްވުން
6 އޮކްޓޫބަރު 2015
2015 އޮކްޓޫބަރު 1 ން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ބަދަލުގެންނެވުން
30 ސެޕްޓެންބަރު 2015
2015 ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 20، 21 އަދި 22 މި ތިން ދުވަހަކީވެސް، ސަރުކާރު ބަންދު 3 ދުވަސްކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުން
15 ސެޕްޓެންބަރު 2015
ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ފޮނުއްވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ފޮނުއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލުގެންނެވުން
15 ސެޕްޓެންބަރު 2015
2015 ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 20، 21 އަދި 22 މި ތިން ދުވަހަކީ، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ތިން ދުވަސް ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުން
14 ސެޕްޓެންބަރު 2015
2015 ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 20 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހާއި، 21 ވާ ހޯމަ ދުވަހަކީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
6 ސެޕްޓެންބަރު 2015
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު (ނ.ޢ.ޢ.ވ) އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމަފާޅުކުރުން
18 އޮގަސްޓް 2015
މިނިވަންކަމުގެ ރަންޔޫބީލްގެ މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށް ލުޔެއް ދެއްވުމުގެ ގޮތުން މި ޖުލައި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ބަދަލުގެންނެވުން
27 ޖުލައި 2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް ގެނެވުނު 3 ވަނަ އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބާރުތަކާއި، ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް އަލުން ކަނޑައެޅުން
23 ޖުލައި 2015