2018 ނޮވެންބަރު 18 ވަނަ ދުވަހަކީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
18 ނޮވެންބަރު 2018
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެންނެވުން
18 ނޮވެންބަރު 2018
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ އޮނިގަނޑު މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް
18 ނޮވެންބަރު 2018
ސިޓީގައި ނަންބަރު ޖެއްސެވުން
18 ނޮވެންބަރު 2018
ރިޔާސީ އާދައުރު ފެށުމާގުޅިގެން، ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސްމަގާމުތައް ހަމަޖެއްސެވިގޮތް
18 ނޮވެންބަރު 2018
2018 ސެޕްޓެންބަރު 18 ވަނަ ދުވަހަކީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
16 ސެޕްޓެންބަރު 2018
ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތަކުގައި [ތަރިކަ] މަޝްރޫޢުގެ ލޯގޯ ބޭނުން ކުރެއްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރެއްވުން
14 އޮގަސްޓް 2018
2018 ސެޕްޓެންބަރު 23 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
12 އޮގަސްޓް 2018
2018 އޮގަސްޓު 19 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
1 އޮގަސްޓް 2018
2018 ޖުލައި 29 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
28 ޖުލައި 2018