ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބިދޭސީންނާއި ބެހޭ
10 ޖަނަވަރީ 1972
ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބިދޭސީންނާއި ބެހޭ
6 ޖަނަވަރީ 1972
ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުމާއި ބަޖެޓް އުނިކުރުން
5 ޖަނަވަރީ 1972
ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބިދޭސީންނާއި ބެހޭ
4 ޖަނަވަރީ 1972
ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމާއި ޗުއްޓީގެ ޤަވާޢިދު
2 ޖަނަވަރީ 1972