ބަޖެޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ ބައި
12 ފެބުރުވަރީ 1972
ބޭރު މީހުންނަށް އެމް.ޖީ. ޖަހާފައި ހުންނަ ބައިސްކަލް ދޫކުރެއްވުން
6 ފެބުރުވަރީ 1972
އޮތޯރިޓީ ހޯއްދެވުން
6 ފެބުރުވަރީ 1972
13 މާރޗް ދުވަހަށް ސަރުކާރުގެ ތަންތަން ރަނގަޅު ކުރެއްވުން
24 ޖަނަވަރީ 1972
އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި ސްޓާލިން ޕައުންޑް ދިވެހި ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރުން
22 ޖަނަވަރީ 1972
ރަޖިސްޓަރީ މަޤާމްގެ ފައިސާ އުނިކުރުން
12 ޖަނަވަރީ 1972
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން
12 ޖަނަވަރީ 1972
ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް
11 ޖަނަވަރީ 1972
ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބިދޭސީންނާއި ބެހޭ
10 ޖަނަވަރީ 1972
ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބިދޭސީންނާއި ބެހޭ
6 ޖަނަވަރީ 1972