މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
22 އޭޕްރިލް 1972
ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުގައި ޕާރޓީ ދިނުމާއި ބެހޭ
22 އޭޕްރިލް 1972
ރާއްޖެތެރެއިން މީހުން ގެނައުމާ ބެހޭ
22 އޭޕްރިލް 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
19 އޭޕްރިލް 1972
ބިލް ނަންބަރު 3/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
18 އޭޕްރިލް 1972
ބިލް ނަންބަރު 4/67 (ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ތަކެތީން ޑިއުޓީ ނެގުމުގެ ބިލް) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
18 އޭޕްރިލް 1972
ބިލް ނަންބަރު 14/72ޖ. އަންހެނުންގެ ހެކިބަހުގެ ޤާނޫނު
18 އޭޕްރިލް 1972
ބިލް ނަންބަރު 15/72ޖ. އެކަށީގެންވާ ޢިމާރާތެއް ނުހަދައި އަދި މީހުން ނޫޅޭ ބިން ސަރުކާރަށް ހިފުމުގެ ޤާނޫނު
18 އޭޕްރިލް 1972
މިހާރު ޢަމަލު ކުރެވޭ ދެންނެވުން
16 އޭޕްރިލް 1972
މިހާރު ޢަމަލު ކުރެވޭ ދެންނެވުން
15 އޭޕްރިލް 1972