ބިލް ނަންބަރު 6/68 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް
30 މާރިޗު 1972
ބިލް ނަންބަރު 4/68ޖ. (ޢާއްމު ޤާނޫނުތަކެއް)ގެ 2 ވަނަ ނަމްބަރަށް ޢަމަލު ކުރެއްވުން
29 މާރިޗު 1972
ޢާއްމު ޤާނޫނު ތަކެއް
28 މާރިޗު 1972
ޤާނޫނުއަސާސީއާ ބެހޭ
26 މާރިޗު 1972
ބޭރުގެ ފައިސާއާއި ދިވެހި ފައިސާ
22 މާރިޗު 1972
13 މާރޗް 1972 ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖެއްސެވުން
12 މާރިޗު 1972
ބިލް ނަންބަރު 1/66 (ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ III) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
24 ފެބުރުވަރީ 1972
ބިލް ނަންބަރު 31/71ޖ. (ފުރާދުއްވާ އެއްޗިއްސާއި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެތިން ފީނެގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
24 ފެބުރުވަރީ 1972
ބިލް ނަންބަރު 4/81 (ޖަމްޢިއްޔާ، ކުލަބު، ޕާރޓީ، ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
24 ފެބުރުވަރީ 1972
ބިލް ނަންބަރު 4/69 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒެންޝިޕް ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
24 ފެބުރުވަރީ 1972