ބިލް ނަންބަރު 5/69ޖ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސަރަހައްދުގެ ޤާނޫނު
31 މާރިޗު 1972
ބިލް ނަންބަރު 1/66 (ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ III) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
31 މާރިޗު 1972
ބިލް ނަންބަރު 1/81 (ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ I) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
31 މާރިޗު 1972
ބިލް ނަންބަރު 12/81 (ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްއަށް ހުށަހެޅޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މެންބަރުން ހަމަނުވެގެން ލަސްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގެވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަޒީރުލް އަޢުޒަމްއަށް ދޭބިލް)އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
31 މާރިޗު 1972
ބިލް ނަންބަރު 21/81 (ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ II) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
31 މާރިޗު 1972
ބިލް ނަންބަރު 13/80 (ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލް) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމާބެހޭ ޤާނޫނު
31 މާރިޗު 1972
ބިލް ނަންބަރު 12/69ޖ. ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް އިސްލާމްދީނުގެ ކަންތައް ލާޒިމްވެގެންވާ މިންވަރާއި ބެހޭ ޤާނޫނު
31 މާރިޗު 1972
ވަޒީރުންގެ މަޖްލިސް
30 މާރިޗު 1972
ބިލް ނަންބަރު 13/80 (ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލް) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
30 މާރިޗު 1972
ބިލް ނަންބަރު 12/81 (ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްއަށް ހުށަހެޅޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މެންބަރުން ހަމަނުވެގެން ލަސްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގެވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދޭބިލް)އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
30 މާރިޗު 1972