ރާއްޖެތެރޭގައި ތިބޭ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ޤަޟިއްޔާގައި މާލެ ގެނައުން
18 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
17 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
16 މޭ 1972
ޢިއްތިރާފުވެފައިމެ ސޮއިނުކުރާ މީހުންގެ ތަހްޤީޤުތައް
15 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
15 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
14 މޭ 1972
ޕާސްޕޯރޓް ކެންސަލްކުރެވޭ މީހުން
13 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
13 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
9 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
8 މޭ 1972