ޤާނޫން ނަންބަރު 4/81 (ކުންފުނި، ޖަމްޢިއްޔާ، ކުލަބު، ޕާރޓީ، ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
12 ޖޫން 1972
ބިލް ނަންބަރު 9/68ޖ. (މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
12 ޖޫން 1972
ބިލް ނަންބަރު 23/72 ޢާއްމުކޮށް ޙިއްޞާ ވިއްކާ ކުންފުނި ހެދުމާބެހޭ ޤާނޫނު
12 ޖޫން 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
11 ޖޫން 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
8 ޖޫން 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
3 ޖޫން 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
1 ޖޫން 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
30 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
23 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
22 މޭ 1972