މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
30 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
23 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
22 މޭ 1972
ބަޖެޓާއި ބެހޭ
22 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
22 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
20 މޭ 1972
ބިލް ނަންބަރު 3/73 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ރުއްގަސް އިންދުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
18 މޭ 1972
ބިލް ނަންބަރު 1/66 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ III) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
18 މޭ 1972
ބިލް ނަންބަރު 9/68 (މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
18 މޭ 1972
ބިލް ނަންބަރު 3/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
18 މޭ 1972