ސަރުކާރުގެ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެތި ބައްލަވައިގަތުމާބެހޭ
6 މޭ 1972
އިލެކްޝަންސް ޑިވިޜަން ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
6 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
6 މޭ 1972
ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުގައި ކަތުރުފަނި އެޅުން
4 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
4 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
3 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
2 މޭ 1972
ސަރުކާރު ތަންތާނގެ ބައިސްކަލް
1 މޭ 1972
އެބައެއްގެ ރަސްމީ ހެދުން
1 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
1 މޭ 1972