މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
22 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
20 މޭ 1972
ބިލް ނަންބަރު 3/73 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ރުއްގަސް އިންދުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
18 މޭ 1972
ބިލް ނަންބަރު 1/66 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ III) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
18 މޭ 1972
ބިލް ނަންބަރު 9/68 (މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
18 މޭ 1972
ބިލް ނަންބަރު 3/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
18 މޭ 1972
މިހާރު އަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
18 މޭ 1972
ރާއްޖެތެރޭގައި ތިބޭ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ޤަޟިއްޔާގައި މާލެ ގެނައުން
18 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
17 މޭ 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
16 މޭ 1972