ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ލިޔާ ސިޓީތަކުގައި ނަންބަރު ޖެއްސެވުން
29 ޖޫން 1972
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން
27 ޖޫން 1972
އަލަށް ލެއްވޭ މުވައްޒަފުންގެ އަތުން ސައި އަތުލުން
25 ޖޫން 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
24 ޖޫން 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
20 ޖޫން 1972
އެމް.ޖީ.ބީ.އެސް. ނަންބަރުތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑި
18 ޖޫން 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
17 ޖޫން 1972
ރިޕަބްލިކް އޮފް ސްރީލަންކާ
15 ޖޫން 1972
ބިލް ނަންބަރ 4/75 (ރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ބިލް) އަށް 8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
12 ޖޫން 1972
ޤާނޫން ނަންބަރު 4/81 (ކުންފުނި، ޖަމްޢިއްޔާ، ކުލަބު، ޕާރޓީ، ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
12 ޖޫން 1972