ސަރުކާރުގެ ދެތަނެއްގެ ރަސްމީ ގަޑި
28 ޖަނަވަރީ 1973
ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުން ހައްދަވާ ތަކެތި
24 ޖަނަވަރީ 1973
މިއަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވާ ދުވަސް
20 ޖަނަވަރީ 1973
ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަގާމު
10 ޖަނަވަރީ 1973
ބިލް ނަންބަރު 1/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ I) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
4 ޑިސެންބަރު 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
5 ނޮވެންބަރު 1972
ތަހްޤީޤުގައި ބުނާ ބުނުން
5 އޮކްޓޫބަރު 1972
ކުއްޔަށް އިންޖީނުލީ ތަކެތި ހޯއްދެވުން
5 އޮކްޓޫބަރު 1972
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ދެންނެވުން
5 އޮކްޓޫބަރު 1972
ސިޓީ އާއި ތަކެތި ބަލައިގަތުން
3 އޮގަސްޓް 1972