އޯޑިޓް އޮފީސް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
12 މާރިޗު 1973
ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
6 މާރިޗު 1973
ބިލް ފޮނުއްވުމާއި، ފައިސާ އަތުލެއްވުމާއި އަދި އިސްޓޯރަށް ދެއްކެވުން
3 މާރިޗު 1973
ބިލް ނަންބަރު 1/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓާރ I) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
1 މާރިޗު 1973
ބިލް ނަންބަރު 2/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓާރ II ) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (ބިލް ނަންބަރު 3/73ޖ.)
1 މާރިޗު 1973
މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން އޮތޯރިޓީ
28 ފެބުރުވަރީ 1973
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ މަޢްލޫމާތު
24 ފެބުރުވަރީ 1973
ސަރުކާރުގެ ތަންތަނަށް މުވައްޒަފުން ނޫން މީހުން ވަނުން
12 ފެބުރުވަރީ 1973
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
11 ފެބުރުވަރީ 1973
ރަޖިސްޓްރޭޝަންސް ޑިވިޜަން (ށ) ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
6 ފެބުރުވަރީ 1973