ބިލް ނަންބަރު 2/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓާރ II ) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (ބިލް ނަންބަރު 3/73ޖ.)
1 މާރިޗު 1973
މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން އޮތޯރިޓީ
28 ފެބުރުވަރީ 1973
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ މަޢްލޫމާތު
24 ފެބުރުވަރީ 1973
ސަރުކާރުގެ ތަންތަނަށް މުވައްޒަފުން ނޫން މީހުން ވަނުން
12 ފެބުރުވަރީ 1973
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
11 ފެބުރުވަރީ 1973
ރަޖިސްޓްރޭޝަންސް ޑިވިޜަން (ށ) ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
6 ފެބުރުވަރީ 1973
ސަރުކާރުގެ ދެތަނެއްގެ ރަސްމީ ގަޑި
28 ޖަނަވަރީ 1973
ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުން ހައްދަވާ ތަކެތި
24 ޖަނަވަރީ 1973
މިއަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވާ ދުވަސް
20 ޖަނަވަރީ 1973
ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަގާމު
10 ޖަނަވަރީ 1973