އެމް.އެން.ޓީ.ސީ.މާލެ
2 އޭޕްރިލް 1973
ސްކޯލަރޝިޕް އަށާއި ޓްރޭނިންގ ކޯހަށް ދާމީހުންގެ މަޢްލޫމާތު ފޯރމް ފޮނުއްވުން
1 އޭޕްރިލް 1973
ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުވާފައި އަގު ދެއްވުން
25 މާރިޗު 1973
އެކި ކަންކަމާމެދު ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ފޮނުއްވާ ސިޓީއާއި ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ
21 މާރިޗު 1973
ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
20 މާރިޗު 1973
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
15 މާރިޗު 1973
އޯޑިޓް އޮފީސް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
12 މާރިޗު 1973
ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
6 މާރިޗު 1973
ބިލް ފޮނުއްވުމާއި، ފައިސާ އަތުލެއްވުމާއި އަދި އިސްޓޯރަށް ދެއްކެވުން
3 މާރިޗު 1973
ބިލް ނަންބަރު 1/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓާރ I) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
1 މާރިޗު 1973