ރަޖިސްޓްރޭޝަންސް ޑިވިޜަން (ހ) ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
1 މޭ 1973
ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތައް މަރާމާތުކޮށް ދަވާދުލުން
29 އޭޕްރިލް 1973
ސަރުކާރުގެ ދަތުރުތަކުގައި އިތުރުވާ ފައިސާއާއި ތަކެތި
26 އޭޕްރިލް 1973
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ލިޔާ ސިޓީތަކުގައި ނަންބަރު ޖެއްސެވުމާ ގުޅޭ
7 އޭޕްރިލް 1973
އެމް.އެން.ޓީ.ސީ.މާލެ
2 އޭޕްރިލް 1973
ސްކޯލަރޝިޕް އަށާއި ޓްރޭނިންގ ކޯހަށް ދާމީހުންގެ މަޢްލޫމާތު ފޯރމް ފޮނުއްވުން
1 އޭޕްރިލް 1973
ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުވާފައި އަގު ދެއްވުން
25 މާރިޗު 1973
އެކި ކަންކަމާމެދު ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ފޮނުއްވާ ސިޓީއާއި ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ
21 މާރިޗު 1973
ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
20 މާރިޗު 1973
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
15 މާރިޗު 1973