ސްކޯލަރޝިޕްއާއި، ފެލޯޝިޕްގައި ނުވަތަ އެކިއެކި ކޯހަށް ފޮނުއްވާ ކުދިން ނުވަތަ މީހުން އެކަންކަމަށް ދާދަތުރުގައި އެހެން މީސްމީހުންގެ ތަކެތި ގެންދިޔުން
22 އޮގަސްޓް 1973
ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ތަންތަނަށް ބޭނުންވެގެން ގެނެވޭ މީހުން
22 އޮގަސްޓް 1973
ޕަބްލިކް މެއިންޓެނަންސް ޑިވިޜަން (ހ) ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
14 އޮގަސްޓް 1973
ޤާނޫނު ނަންބަރ 4/68ޖ. (ޢާންމު ޤާނޫނުތަކެއް) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
5 އޮގަސްޓް 1973
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/81 (ޖަމްޢިއްޔާ، ކުލަބު، ޕާރޓީ، ކުންފުނި ފަދަ ޖަމާޢަތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (ނަންބަރ 9/73)
5 އޮގަސްޓް 1973
މުވައްޒަފުންނަށް ދެއްވާ ކެއުމާއި ސައި
23 ޖުލައި 1973
އެޓޮލްސް ޑިވިޜަން ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
18 ޖުލައި 1973
އެމް.އެން.ޓީ.ސީ. މާލެ. ކޮމާރޝަލް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޔުނިޓް
18 ޖުލައި 1973
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ލިޔާ ސިޓީތަކުގައި ނަމްބަރު ޖެއްސެވުން
18 ޖުލައި 1973
ޝަރީއަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުއްވާ މީހުންގެ ޢުމުރު އެއޮފީހަށް އެންގެވުން
11 ޖުލައި 1973