ސްޕެޝަލް ވެލްފެއަރ ޑިވިޜަން ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
19 ޖޫން 1973
ޗުއްޓީ ނުނަގާ ނުވަތަ ގަވާއިދުން ސަލާމް ނުބުނެ ހާޟިރުނުވުން
19 ޖޫން 1973
ކުށުގެ ބާވަތް އޮޅުން ފިލާގޮތަށް ތަޙްޤީޤާބެހޭ ލިޔުންތައް ހަމަޖެއްސެވުން
26 މޭ 1973
މާލޭ-ރަޖިސްޓްރީ އޮފީސް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
9 މޭ 1973
މިއޮފީހުގެ ދެންނެވުން ނަންބަރު 26/73 އާއި ނަންބަރު 28/73 އާއި ގުޅޭ
9 މޭ 1973
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕަބްލިކް ސޭފްޓީ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
8 މޭ 1973
މީހުންގެ އަމިއްލަ ރަށްރަށަށް އެރުމާއި، އެފަދަ ތަންތަނުން މަސް ހިފުމުގެ ޤާނޫނު- (ނަންބަރު 4/73)
8 މޭ 1973
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/70ޖ. (ސަރުކާރުގެ ލިޔުންތަކުގައި ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު(ނަންބަރު 5/73ޖ.)
8 މޭ 1973
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓާރ III) އަށް 22 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (ނަންބަރު 6/73ޖ.)
8 މޭ 1973
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/70ޖ. (ސަރުކާރުގެ ލިޔުންތަކުގައި ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 11 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު(ނަންބަރު 7/73ޖ.)
8 މޭ 1973