މާލޭ-ރަޖިސްޓަރީ އޮފީހުގެ ރަސްމީގަޑި
20 ސެޕްޓެންބަރު 1973
ޕްރިޒްންސް ޑިވިޜަން ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
11 ސެޕްޓެންބަރު 1973
މަޖީދީ ކުތުބުޚާނާ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
10 ސެޕްޓެންބަރު 1973
ސަރުކާރުގެ އެކި ތަންތަނަށް ބޭނުންވެގެން ގެނެވޭ މީހުން
8 ސެޕްޓެންބަރު 1973
ކޮމާރޝަލް ސެކްޝަން އޮފް ދި އެމްބަސީ އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
6 ސެޕްޓެންބަރު 1973
ސްކޯލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް ނުވަތަ ޓްރޭނިންގ ކޯހަށް ކުދިންނާއި މީހުން ފޮނުއްވުން
3 ސެޕްޓެންބަރު 1973
ސްކޯލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް ނުވަތަ ޓްރޭނިންގ ކޯހަށް ފޮނުއްވާ ކުދިންނަށް ބައެއް ތަކެތި ހޯއްދަވައި ދެއްވުން
30 އޮގަސްޓް 1973
ސަރުކާރުގެ ތަންތާނގައި ހުންނަ ޓެލެފޯނުން ބޭނުންކުރުން
29 އޮގަސްޓް 1973
ހަނޑުލުގެ އަގު ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ދެއްވާ ވަގުތީ ފައިސާ
27 އޮގަސްޓް 1973
ސްކޯލަރޝިޕްއާއި، ފެލޯޝިޕްގައި ނުވަތަ އެކިއެކި ކޯހަށް ފޮނުއްވާ ކުދިން ނުވަތަ މީހުން އެކަންކަމަށް ދާދަތުރުގައި އެހެން މީސްމީހުންގެ ތަކެތި ގެންދިޔުން
22 އޮގަސްޓް 1973