ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޑިވެލޮފްމަންޓް އެންޑް ފޮރިން އެއިޑް
31 ޑިސެންބަރު 1973
ބޭރުގެ އެހީ ހޯއްދެވުމާއި ބެހޭ
31 ޑިސެންބަރު 1973
ސްކޯލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް ނުވަތަ ޓްރޭނިންގ ކޯހުގައި ފޮނުވާ ކުދިން ނުވަތަ މީހުން ރާއްޖެ އަންނައިރު ގެންނަ ތަކެއްޗާބެހޭ
29 ޑިސެންބަރު 1973
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
25 ޑިސެންބަރު 1973
އެއަރޕޯރޓް އޮފީސް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
18 ޑިސެންބަރު 1973
ޕަބްލިކް މެއިންޓެނަންސް ޑިވިޜަން (ހ) ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
4 ޑިސެންބަރު 1973
އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
1 ޑިސެންބަރު 1973
އެމް.އެން.ޓީ.ސީ.މާލެ / ކޮމާރޝަލް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޔުނިޓް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
19 ނޮވެންބަރު 1973
ބޭރުގެ ފަރާތް ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ޚަރަދުގެ ހިސާބު އޮޅުންފިލުއްވާފައި އޯޑިޓް އޮފީހަށް ފޮނުއްވަމުން ގެންދެވުން
18 ނޮވެންބަރު 1973
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކްސްޓާރނަލް އެފެއާރޒް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
17 ނޮވެންބަރު 1973