ބޭރުގެ ފަރާތް ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ޚަރަދުގެ ހިސާބު އޮޅުންފިލުއްވާފައި އޯޑިޓް އޮފީހަށް ފޮނުއްވަމުން ގެންދެވުން
18 ނޮވެންބަރު 1973
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކްސްޓާރނަލް އެފެއާރޒް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
17 ނޮވެންބަރު 1973
އެޓޮލްސް ޑިވިޝަން ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
13 ނޮވެންބަރު 1973
ސަރުކާރުގެ ދަތުރުގައި ކެއުމުގެ ޚަރަދު
8 ނޮވެންބަރު 1973
ޕާސްޕޯރޓް އޮފީސް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
8 ނޮވެންބަރު 1973
ރާއްޖެތެރެއިން ގެންނަވާ މީހުންނާއި ބެހޭ
4 ނޮވެންބަރު 1973
ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުން މުވައްޒަފުން ނޫން މީހުން ލައްވާ މާލޭގައި ކުރުވާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކުގައި ކެއުމާއި ސައިގެ ޚަރަދު ދެއްވުން
4 ނޮވެންބަރު 1973
ޕަބްލިކް މެއިންޓެނަންސް ޑިވިޜަން (ށ) ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުން
9 އޮކްޓޫބަރު 1973
ސަރުކާރުގެ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެތި ބައްލަވައިގަތުން
26 ސެޕްޓެންބަރު 1973
ތަހުޤީޤުގައި ބުނާ ބުނުން
26 ސެޕްޓެންބަރު 1973