މުވައްޒަފުންނަށް ދެއްވާ ކެއުމާއި ސައި
23 ޖުލައި 1973
އެޓޮލްސް ޑިވިޜަން ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
18 ޖުލައި 1973
އެމް.އެން.ޓީ.ސީ. މާލެ. ކޮމާރޝަލް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޔުނިޓް
18 ޖުލައި 1973
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ލިޔާ ސިޓީތަކުގައި ނަމްބަރު ޖެއްސެވުން
18 ޖުލައި 1973
ޝަރީއަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުއްވާ މީހުންގެ ޢުމުރު އެއޮފީހަށް އެންގެވުން
11 ޖުލައި 1973
ކޮޅުބަށް ފޮނުއްވާ އޯޑަރުތަކާއި ފައިސާއާބެހޭ ކަންތައްތައް
4 ޖުލައި 1973
ޢިމާރާތްތަކުގެ ދިޔަދޮވީގެ ފެންހޮޅިއާ ދިމާގައި ބިންގަނޑު ހަލާކުނުވާ ގޮތެއް ހެއްދެވުން
3 ޖުލައި 1973
ސްކޯލަރޝިޕް ނުވަތަ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިމިގެން އަންނައިރު ކަމާބެހޭ ރަސްމީ ލިޔުން ގެނައުން
1 ޖުލައި 1973
ސަރުކާރުގެ ދަތުރު
23 ޖޫން 1973
އެމް.އެން.ޓީ.ސީ.ކޮޅުބަށް ފޮނުއްވަންޖެހޭ ސިޓީ
21 ޖޫން 1973