ޝަރީއަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުއްވާ މީހުންގެ ޢުމުރު އެއޮފީހަށް އެންގެވުން
11 ޖުލައި 1973
ކޮޅުބަށް ފޮނުއްވާ އޯޑަރުތަކާއި ފައިސާއާބެހޭ ކަންތައްތައް
4 ޖުލައި 1973
ޢިމާރާތްތަކުގެ ދިޔަދޮވީގެ ފެންހޮޅިއާ ދިމާގައި ބިންގަނޑު ހަލާކުނުވާ ގޮތެއް ހެއްދެވުން
3 ޖުލައި 1973
ސްކޯލަރޝިޕް ނުވަތަ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިމިގެން އަންނައިރު ކަމާބެހޭ ރަސްމީ ލިޔުން ގެނައުން
1 ޖުލައި 1973
ސަރުކާރުގެ ދަތުރު
23 ޖޫން 1973
އެމް.އެން.ޓީ.ސީ.ކޮޅުބަށް ފޮނުއްވަންޖެހޭ ސިޓީ
21 ޖޫން 1973
ސްޕެޝަލް ވެލްފެއަރ ޑިވިޜަން ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
19 ޖޫން 1973
ޗުއްޓީ ނުނަގާ ނުވަތަ ގަވާއިދުން ސަލާމް ނުބުނެ ހާޟިރުނުވުން
19 ޖޫން 1973
ކުށުގެ ބާވަތް އޮޅުން ފިލާގޮތަށް ތަޙްޤީޤާބެހޭ ލިޔުންތައް ހަމަޖެއްސެވުން
26 މޭ 1973
މާލޭ-ރަޖިސްޓްރީ އޮފީސް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
9 މޭ 1973