ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III) އަށް 25 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
4 މާރިޗު 1974
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III) އަށް 26 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
4 މާރިޗު 1974
އޯޑިޓް އޮފީސް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
4 މާރިޗު 1974
ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުގައި ގެންގުޅުއްވާ ސިޓީއާއި ތަކެތި ޙަވާލު ކުރައްވާ ފޮތްތައް
27 ފެބުރުވަރީ 1974
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޑިވެލޮފްމަންޓް އެންޑް ފޮރިން އެއިޑްއިން އަންގަވައި އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަންތަކަށް އެހީއާއި އެއްބާރުލެއްވުން
12 ފެބުރުވަރީ 1974
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޑިވެލޮފްމަންޓް އެންޑް ފޮރިން އެއިޑް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
11 ފެބުރުވަރީ 1974
ކޮމާރޝަލް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޔުނިޓް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
11 ފެބުރުވަރީ 1974
ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ހުޅުވާ ދުވަސް
5 ފެބުރުވަރީ 1974
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
4 ފެބުރުވަރީ 1974
ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން އިލެކްޓްރިކް ކަރަންޓުގެ ޚަރަދު
2 ޖަނަވަރީ 1974