ކޮމާރޝަލް ސެކްޝަން އޮފް ދި އެމްބަސީ އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
6 ސެޕްޓެންބަރު 1973
ސްކޯލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް ނުވަތަ ޓްރޭނިންގ ކޯހަށް ކުދިންނާއި މީހުން ފޮނުއްވުން
3 ސެޕްޓެންބަރު 1973
ސްކޯލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް ނުވަތަ ޓްރޭނިންގ ކޯހަށް ފޮނުއްވާ ކުދިންނަށް ބައެއް ތަކެތި ހޯއްދަވައި ދެއްވުން
30 އޮގަސްޓް 1973
ސަރުކާރުގެ ތަންތާނގައި ހުންނަ ޓެލެފޯނުން ބޭނުންކުރުން
29 އޮގަސްޓް 1973
ހަނޑުލުގެ އަގު ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ދެއްވާ ވަގުތީ ފައިސާ
27 އޮގަސްޓް 1973
ސްކޯލަރޝިޕްއާއި، ފެލޯޝިޕްގައި ނުވަތަ އެކިއެކި ކޯހަށް ފޮނުއްވާ ކުދިން ނުވަތަ މީހުން އެކަންކަމަށް ދާދަތުރުގައި އެހެން މީސްމީހުންގެ ތަކެތި ގެންދިޔުން
22 އޮގަސްޓް 1973
ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ތަންތަނަށް ބޭނުންވެގެން ގެނެވޭ މީހުން
22 އޮގަސްޓް 1973
ޕަބްލިކް މެއިންޓެނަންސް ޑިވިޜަން (ހ) ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
14 އޮގަސްޓް 1973
ޤާނޫނު ނަންބަރ 4/68ޖ. (ޢާންމު ޤާނޫނުތަކެއް) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
5 އޮގަސްޓް 1973
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/81 (ޖަމްޢިއްޔާ، ކުލަބު، ޕާރޓީ، ކުންފުނި ފަދަ ޖަމާޢަތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (ނަންބަރ 9/73)
5 އޮގަސްޓް 1973