ޕާސްޕޯރޓް އޮފީސް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
8 ނޮވެންބަރު 1973
ރާއްޖެތެރެއިން ގެންނަވާ މީހުންނާއި ބެހޭ
4 ނޮވެންބަރު 1973
ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުން މުވައްޒަފުން ނޫން މީހުން ލައްވާ މާލޭގައި ކުރުވާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކުގައި ކެއުމާއި ސައިގެ ޚަރަދު ދެއްވުން
4 ނޮވެންބަރު 1973
ޕަބްލިކް މެއިންޓެނަންސް ޑިވިޜަން (ށ) ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުން
9 އޮކްޓޫބަރު 1973
ސަރުކާރުގެ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެތި ބައްލަވައިގަތުން
26 ސެޕްޓެންބަރު 1973
ތަހުޤީޤުގައި ބުނާ ބުނުން
26 ސެޕްޓެންބަރު 1973
މާލޭ-ރަޖިސްޓަރީ އޮފީހުގެ ރަސްމީގަޑި
20 ސެޕްޓެންބަރު 1973
ޕްރިޒްންސް ޑިވިޜަން ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
11 ސެޕްޓެންބަރު 1973
މަޖީދީ ކުތުބުޚާނާ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
10 ސެޕްޓެންބަރު 1973
ސަރުކާރުގެ އެކި ތަންތަނަށް ބޭނުންވެގެން ގެނެވޭ މީހުން
8 ސެޕްޓެންބަރު 1973