ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް -1
ޓެލެފޯން ޑިޕާޓްމަންޓް-2
11 ޖޫން 1974
އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ، އަދި އެޓޮލްސް ޑިވިޝަން ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
27 އޭޕްރިލް 1974
އޯޑިޓް އޮފީސް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
27 އޭޕްރިލް 1974
އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުއްވާ ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤުގެ އަޞްލު ބަޔާންތައް އަނބުރާ ގެންދެވުމުގެ މައްސަލަ
22 އޭޕްރިލް 1974
ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަގާމު
22 އޭޕްރިލް 1974
އިލެކްޝަންސް ޑިވިޜަން ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
22 އޭޕްރިލް 1974
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް (ހ) ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
13 އޭޕްރިލް 1974
ޕާސްޕޯރޓް އޮފީސް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
10 އޭޕްރިލް 1974
ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ ޢިމާރާތް ހެދުންފަދަ މަސައްކަތާބެހޭ
9 އޭޕްރިލް 1974
ސަރުކާރުގެ ދަތުރުތަކުގައި ކެއުމުގެ ޚަރަދު ދެއްވުން
9 އޭޕްރިލް 1974