ސަރުކާރުގެ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެތި ބައްލަވައިގަތުން
26 ސެޕްޓެންބަރު 1973
ތަހުޤީޤުގައި ބުނާ ބުނުން
26 ސެޕްޓެންބަރު 1973
މާލޭ-ރަޖިސްޓަރީ އޮފީހުގެ ރަސްމީގަޑި
20 ސެޕްޓެންބަރު 1973
ޕްރިޒްންސް ޑިވިޜަން ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
11 ސެޕްޓެންބަރު 1973
މަޖީދީ ކުތުބުޚާނާ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
10 ސެޕްޓެންބަރު 1973
ސަރުކާރުގެ އެކި ތަންތަނަށް ބޭނުންވެގެން ގެނެވޭ މީހުން
8 ސެޕްޓެންބަރު 1973
ކޮމާރޝަލް ސެކްޝަން އޮފް ދި އެމްބަސީ އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
6 ސެޕްޓެންބަރު 1973
ސްކޯލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް ނުވަތަ ޓްރޭނިންގ ކޯހަށް ކުދިންނާއި މީހުން ފޮނުއްވުން
3 ސެޕްޓެންބަރު 1973
ސްކޯލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް ނުވަތަ ޓްރޭނިންގ ކޯހަށް ފޮނުއްވާ ކުދިންނަށް ބައެއް ތަކެތި ހޯއްދަވައި ދެއްވުން
30 އޮގަސްޓް 1973
ސަރުކާރުގެ ތަންތާނގައި ހުންނަ ޓެލެފޯނުން ބޭނުންކުރުން
29 އޮގަސްޓް 1973