ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ ޢިމާރާތް ހެދުންފަދަ މަސައްކަތާބެހޭ
9 އޭޕްރިލް 1974
ސަރުކާރުގެ ދަތުރުތަކުގައި ކެއުމުގެ ޚަރަދު ދެއްވުން
9 އޭޕްރިލް 1974
ޓީ.ސީ.ޑީ.(ށ)ގެ ވަކީލުކަން
1 އޭޕްރިލް 1974
އޯޑިޓް އޮފީހަށް ބޭނުންފުޅުވާ މަޢްލޫމާތު ސާފުކޮށްދެއްވުން
31 މާރިޗު 1974
ޕޯސްޓް އޮފީސް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
27 މާރިޗު 1974
ބޭރުގެ ފަރާތްފަރާތާ ގުޅޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ކުރައްވާ މަޝްވަރާތައް
24 މާރިޗު 1974
އެޓޮލްސް ޑިވިޜަން ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
17 މާރިޗު 1974
ޕްރިޒްންސް ޑިވިޜަން ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
17 މާރިޗު 1974
މިއޮފީހުގެ 4 ދެންނެވުމަކާއި ގުޅޭ
6 މާރިޗު 1974
ކޮމާރޝަލް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޔުނިޓްގެ ރަސްމީ ގަޑި
5 މާރިޗު 1974