އިކުވިޕްމަންޓް، ޕާރޓްސް އަދި ޓޫލްސްގެ ފުރިހަމަ ލިސްޓެއް އޮތުން
20 ޖޫން 1974
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
18 ޖޫން 1974
ޓެލެފޯން ޑިޕާޓްމަންޓް
12 ޖޫން 1974
ޝަރުތު ހަމަނުވާ މީހުން ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅުއްވުން
11 ޖޫން 1974
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް -1
ޓެލެފޯން ޑިޕާޓްމަންޓް-2
11 ޖޫން 1974
އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ، އަދި އެޓޮލްސް ޑިވިޝަން ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
27 އޭޕްރިލް 1974
އޯޑިޓް އޮފީސް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
27 އޭޕްރިލް 1974
އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުއްވާ ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤުގެ އަޞްލު ބަޔާންތައް އަނބުރާ ގެންދެވުމުގެ މައްސަލަ
22 އޭޕްރިލް 1974
ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަގާމު
22 އޭޕްރިލް 1974
އިލެކްޝަންސް ޑިވިޜަން ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
22 އޭޕްރިލް 1974