ޕްރިޒްންސް ޑިވިޜަން ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
17 މާރިޗު 1974
މިއޮފީހުގެ 4 ދެންނެވުމަކާއި ގުޅޭ
6 މާރިޗު 1974
ކޮމާރޝަލް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޔުނިޓްގެ ރަސްމީ ގަޑި
5 މާރިޗު 1974
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III) އަށް 23 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
4 މާރިޗު 1974
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III) އަށް 24 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
4 މާރިޗު 1974
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III) އަށް 25 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
4 މާރިޗު 1974
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III) އަށް 26 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
4 މާރިޗު 1974
އޯޑިޓް އޮފީސް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
4 މާރިޗު 1974
ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުގައި ގެންގުޅުއްވާ ސިޓީއާއި ތަކެތި ޙަވާލު ކުރައްވާ ފޮތްތައް
27 ފެބުރުވަރީ 1974
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޑިވެލޮފްމަންޓް އެންޑް ފޮރިން އެއިޑްއިން އަންގަވައި އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަންތަކަށް އެހީއާއި އެއްބާރުލެއްވުން
12 ފެބުރުވަރީ 1974