އިލެކްޝަންސް ޑިވިޜަންގެ ރަސްމީ ގަޑި
10 ޖުލައި 1974
އެޓޮލްސް ޑިވިޜަން ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
10 ޖުލައި 1974
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކްސްޓާރނަލް އެފެއާރޒް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
6 ޖުލައި 1974
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮރމޭޝަން އާއި ރޭޑިޔޯ މޯލްޑިވްސް ހިންގެވުން
1 ޖުލައި 1974
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮރމޭޝަން އާއި ރޭޑިޔޯ މޯލްޑިވްސް އުފެދުމާއި ގުޅޭ
1 ޖުލައި 1974
ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށްދީ ކުރިއެރުވުން
1 ޖުލައި 1974
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓްގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން
1 ޖުލައި 1974
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކްސްޓާރނަލް އެފެއަރޒް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
30 ޖޫން 1974
އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަ ބޭރުގެ އެކްސްޕަރޓުންދޭ އިރުޝާދު
29 ޖޫން 1974
އިކުވިޕްމަންޓް، ޕާރޓްސް އަދި ޓޫލްސްގެ ފުރިހަމަ ލިސްޓެއް އޮތުން
20 ޖޫން 1974