އެއަރމޯލްޑިވްސް
1 އޮކްޓޫބަރު 1974
އެޓޮލްސް ޑިވިޝަން ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
19 ސެޕްޓެންބަރު 1974
1- ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޑިވެލޮފްމަންޓް އެންޑް ފޮރިން އެއިޑާއި ކޮމާރޝަލް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޔުނިޓް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
2- އެޓޮލްސް ޑިވިޜަޝަން ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
17 ސެޕްޓެންބަރު 1974
ސަރުކާރުގެ ތަންތާނގެ ޓެލެފޯން ޚަރަދާބެހޭ
17 ސެޕްޓެންބަރު 1974
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
8 ސެޕްޓެންބަރު 1974
ޕާސްޕޯރޓް އޮފީސް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
4 ސެޕްޓެންބަރު 1974
ރަޖިސްޓްރޭޝަންސް ޑިވިޜަން (ހ)ގެ ރަސްމީ ގަޑި
20 އޮގަސްޓް 1974
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
20 އޮގަސްޓް 1974
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III) އަށް 27 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫން
19 އޮގަސްޓް 1974
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III)ގައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް އަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު
19 އޮގަސްޓް 1974