ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ
19 އޮގަސްޓް 1974
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
14 އޮގަސްޓް 1974
މާލޭ-ރަޖިސްޓަރީ އޮފީސް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
10 އޮގަސްޓް 1974
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ފޮރިން އެއިޑްއާއި ކޮމާރޝަލް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޔުނިޓް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
5 އޮގަސްޓް 1974
އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
31 ޖުލައި 1974
ޓެލެފޯން ޑިޕާޓްމަންޓް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
29 ޖުލައި 1974
ކޮކަނަޓް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޑިވިޜަން އުވާލުން
28 ޖުލައި 1974
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/68 (ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ 4) އަށް ބައެއް އިތުރުކުރުމުގެ ޤާނޫނު
22 ޖުލައި 1974
ޕްރިޒްންސް ޑިވިޜަން ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
13 ޖުލައި 1974
އިލެކްޝަންސް ޑިވިޜަންގެ ރަސްމީ ގަޑި
10 ޖުލައި 1974