ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III) އަށް 29 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
1 ޑިސެންބަރު 1974
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III) އަށް 30 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
1 ޑިސެންބަރު 1974
ޔުނިފޯރމް އެޅުމުގައި ސަމާލުކަން ދެއްވުމާއި ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތައް އަންނަ ޖެނުއަރީގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މަރާމާތު ކުރެއްވުން
28 ނޮވެންބަރު 1974
އެޓޮލްސް ޑިވިޜަން ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
23 ނޮވެންބަރު 1974
ސްޕެޝަލް ވެލްފެއަރ ޑިވިޜަން އާއި ރަޖިސްޓްރޭޝަންސް ޑިވިޜަން (ހ) ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
17 ނޮވެންބަރު 1974
މަތިންދާބޯޓުން ފޮނުއްވާ ތަކެއްޗާއި މަތިންދާބޯޓުގެ ޓިކެޓް "އެއަރމޯލްޑިވްސް" އިން ހަމަޖެއްސެވުން
24 އޮކްޓޫބަރު 1974
ޕްރިޒްންސް ޑިވިޜަން ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
10 އޮކްޓޫބަރު 1974
ސްޕެޝަލް ވެލްފެއަރ ޑިވިޜަން ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
2 އޮކްޓޫބަރު 1974
އެއަރމޯލްޑިވްސް
1 އޮކްޓޫބަރު 1974
އެޓޮލްސް ޑިވިޝަން ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
19 ސެޕްޓެންބަރު 1974