ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށްދީ ކުރިއެރުވުން
1 ޖުލައި 1974
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓްގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން
1 ޖުލައި 1974
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކްސްޓާރނަލް އެފެއަރޒް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
30 ޖޫން 1974
އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަ ބޭރުގެ އެކްސްޕަރޓުންދޭ އިރުޝާދު
29 ޖޫން 1974
އިކުވިޕްމަންޓް، ޕާރޓްސް އަދި ޓޫލްސްގެ ފުރިހަމަ ލިސްޓެއް އޮތުން
20 ޖޫން 1974
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
18 ޖޫން 1974
ޓެލެފޯން ޑިޕާޓްމަންޓް
12 ޖޫން 1974
ޝަރުތު ހަމަނުވާ މީހުން ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅުއްވުން
11 ޖޫން 1974
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް -1
ޓެލެފޯން ޑިޕާޓްމަންޓް-2
11 ޖޫން 1974
އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ، އަދި އެޓޮލްސް ޑިވިޝަން ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
27 އޭޕްރިލް 1974