އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
31 ޖުލައި 1974
ޓެލެފޯން ޑިޕާޓްމަންޓް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
29 ޖުލައި 1974
ކޮކަނަޓް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޑިވިޜަން އުވާލުން
28 ޖުލައި 1974
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/68 (ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ 4) އަށް ބައެއް އިތުރުކުރުމުގެ ޤާނޫނު
22 ޖުލައި 1974
ޕްރިޒްންސް ޑިވިޜަން ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
13 ޖުލައި 1974
އިލެކްޝަންސް ޑިވިޜަންގެ ރަސްމީ ގަޑި
10 ޖުލައި 1974
އެޓޮލްސް ޑިވިޜަން ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
10 ޖުލައި 1974
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކްސްޓާރނަލް އެފެއާރޒް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
6 ޖުލައި 1974
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮރމޭޝަން އާއި ރޭޑިޔޯ މޯލްޑިވްސް ހިންގެވުން
1 ޖުލައި 1974
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮރމޭޝަން އާއި ރޭޑިޔޯ މޯލްޑިވްސް އުފެދުމާއި ގުޅޭ
1 ޖުލައި 1974