އޮފީސްތައް ބަންދު ކުރެއްވުން
6 މާރިޗު 1975
ޚަރަދު ކުރެއްވުމާބެހޭ
6 މާރިޗު 1975
ޓެލެޕޯން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ރަސްމީ ގަޑި
31 ޑިސެންބަރު 1974
ޕާސްޕޯރޓް އޮފީހާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
29 ޑިސެންބަރު 1974
އެމް.އެސް.އެލް.ގެ ބޯޓުފަހަރުގައި އުޅޭ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އެކިއެކި މައްސަލަ ޖެހިފައިތިބޭ މީހުން
21 ޑިސެންބަރު 1974
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރގެ ނަންގަނެވިފައިވާ ޤާނޫންތައް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެގްރިކަލްޗަރއަށް ނިސްބަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު
16 ޑިސެންބަރު 1974
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III) އަށް 31 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
16 ޑިސެންބަރު 1974
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III) އަށް 32 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
16 ޑިސެންބަރު 1974
އޯޑިޓް އޮފީސް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
16 ޑިސެންބަރު 1974
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިރެކްޓަރކަން
15 ޑިސެންބަރު 1974