ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމުގެ ރިޕޯޓް
22 މާރިޗު 1975
ބިދޭސީންނަށް ހޯދާފައިވާ ތަކެތީގައި މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރުން
13 މާރިޗު 1975
ސެކްރެޓަރީން ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކަންތައް ނިންމުމާއި ބެހޭ
13 މާރިޗު 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/71ޖ. (ފުރާ ދުއްވާ އެއްޗިއްސާއި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެތިން ފީނެގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
12 މާރިޗު 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/68 (އެރަށެއްގެ ވަޒަންވެރިންގެ ތެރޭގައި ހުކުރު ވާޖިބުވާ 50މީހުން ނެތް ކޮންމެރަށެއް ފަޅުރަށެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމުގެ ޤާނޫނު) އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
12 މާރިޗު 1975
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ގެންނަވާ މީހުންނާ ބެހޭ
11 މާރިޗު 1975
ބޭރުގެ ފައިސާ ހޯއްދެވުން
10 މާރިޗު 1975
ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުން ކުރައްވާ ކަންތައް
9 މާރިޗު 1975
ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުން ކުރައްވާ ކަންތައްތައް ލަސްވަމުން ދިއުމާ، ބައެއް ތަންތާނގެ ވެރިން އޮފީހަށް ނުކުމެވަޑައިގަތުން ލަސްވުމާއި، ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތެރޭގެ ވާހަކަ ދެއްކުން
9 މާރިޗު 1975
ސްކޮލަރޝިޕްގައި ދާމީހުންނާއި ބެހޭ
9 މާރިޗު 1975