ޕާސްޕޯރޓް އޮފީސް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
4 ސެޕްޓެންބަރު 1974
ރަޖިސްޓްރޭޝަންސް ޑިވިޜަން (ހ)ގެ ރަސްމީ ގަޑި
20 އޮގަސްޓް 1974
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
20 އޮގަސްޓް 1974
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III) އަށް 27 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫން
19 އޮގަސްޓް 1974
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III)ގައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް އަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު
19 އޮގަސްޓް 1974
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III) އަށް 28 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
19 އޮގަސްޓް 1974
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ
19 އޮގަސްޓް 1974
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
14 އޮގަސްޓް 1974
މާލޭ-ރަޖިސްޓަރީ އޮފީސް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
10 އޮގަސްޓް 1974
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ފޮރިން އެއިޑްއާއި ކޮމާރޝަލް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޔުނިޓް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
5 އޮގަސްޓް 1974