އެޓޮލްސް ޑިވިޜަން ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
23 ނޮވެންބަރު 1974
ސްޕެޝަލް ވެލްފެއަރ ޑިވިޜަން އާއި ރަޖިސްޓްރޭޝަންސް ޑިވިޜަން (ހ) ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
17 ނޮވެންބަރު 1974
މަތިންދާބޯޓުން ފޮނުއްވާ ތަކެއްޗާއި މަތިންދާބޯޓުގެ ޓިކެޓް "އެއަރމޯލްޑިވްސް" އިން ހަމަޖެއްސެވުން
24 އޮކްޓޫބަރު 1974
ޕްރިޒްންސް ޑިވިޜަން ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
10 އޮކްޓޫބަރު 1974
ސްޕެޝަލް ވެލްފެއަރ ޑިވިޜަން ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
2 އޮކްޓޫބަރު 1974
އެއަރމޯލްޑިވްސް
1 އޮކްޓޫބަރު 1974
އެޓޮލްސް ޑިވިޝަން ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
19 ސެޕްޓެންބަރު 1974
1- ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޑިވެލޮފްމަންޓް އެންޑް ފޮރިން އެއިޑާއި ކޮމާރޝަލް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޔުނިޓް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
2- އެޓޮލްސް ޑިވިޜަޝަން ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
17 ސެޕްޓެންބަރު 1974
ސަރުކާރުގެ ތަންތާނގެ ޓެލެފޯން ޚަރަދާބެހޭ
17 ސެޕްޓެންބަރު 1974
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
8 ސެޕްޓެންބަރު 1974