ސްކޯލަރޝިޕްތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުދިންނާއި އެދިފައިވާ ކުދީން
3 މޭ 1975
އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި ބެހިގެން ފޮނުއްވާ ސިޓީގެ ކޮޕީ ދިވެހި އެމްބަސީއަށް ފޮނުއްވުން
29 އޭޕްރިލް 1975
އޮތޯރިޓީ ހޯއްދެވުން
29 އޭޕްރިލް 1975
ރާއްޖެތެރޭގެ މީހުން ޤަޟިއްޔާގައި މާލެ ގެނައުން
27 އޭޕްރިލް 1975
ސަރުކާރުގެ ތަންތަން ހިންގާ ޤަވާޢިދު
22 އޭޕްރިލް 1975
އެމް.ޖީ.ބީ.އެސް.ގެ ބޭރު ނަމްބަރުތަކުން ލިބެންނެތް ތަކެތި
2 އޭޕްރިލް 1975
ކިންގް ފައިސަލް އަވަހާރަވުން
25 މާރިޗު 1975
ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމުގެ ރިޕޯޓް
24 މާރިޗު 1975
ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުން ކުރައްވާ ޖޫރިމަނާ
24 މާރިޗު 1975
ސަރުކާރުގެ ތަންތާގެ ޗެކްފޮތް
23 މާރިޗު 1975