ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ލިޔާ ސިޓީގައި ނަންބަރު ޖެއްސެވުން
2 ޖޫން 1975
އެމް.އެން.ޓީ.ސީ. މާލެ/ކޮމާރޝަލް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޔުނިޓް އިން ކުރަމުން ގެންދިޔަ މަސައްކަތް
21 މޭ 1975
މިއޮފީހުގެ ދެންނެވުން ނަމްބަރ 26 (15 މޭ 1975) އާއި ބެހޭ
19 މޭ 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III) އަށް 33 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
19 މޭ 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/71ޖ. (ފުރާ ދުއްވާ އެއްޗިއްސާއި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެތިން ފީނެގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
19 މޭ 1975
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮރމޭޝަންއާއި، ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ފޮރިން އެއިޑް އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
19 މޭ 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/68 ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III) އަށް 34 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
19 މޭ 1975
މާލެ-ރަޖިސްޓްރީ އޮފީސް އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
19 މޭ 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރ 29/70ޖ. (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިން ވިއްކުމާއި ދިނުމުގެ ޤާނޫނު) އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
19 މޭ 1975
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ލިޔާ ސިޓީގައި ނަންބަރު ޖެއްސެވުން
19 މޭ 1975