ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/71ޖ. (ފުރާ ދުއްވާ އެއްޗިއްސާއި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެތިން ފީނެގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
19 މޭ 1975
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮރމޭޝަންއާއި، ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ފޮރިން އެއިޑް އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
19 މޭ 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/68 ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III) އަށް 34 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
19 މޭ 1975
މާލެ-ރަޖިސްޓްރީ އޮފީސް އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
19 މޭ 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރ 29/70ޖ. (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިން ވިއްކުމާއި ދިނުމުގެ ޤާނޫނު) އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
19 މޭ 1975
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ލިޔާ ސިޓީގައި ނަންބަރު ޖެއްސެވުން
19 މޭ 1975
ރާއްޖެތެރޭގެ ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން
15 މޭ 1975
ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމުގެ ރިޕޯޓް
14 މޭ 1975
ސްކޯލަރޝިޕްތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުދިންނާއި އެދިފައިވާ ކުދީން
3 މޭ 1975
އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި ބެހިގެން ފޮނުއްވާ ސިޓީގެ ކޮޕީ ދިވެހި އެމްބަސީއަށް ފޮނުއްވުން
29 އޭޕްރިލް 1975