އެކިއެކި ކަންކަން ދަސްކޮށްދެއްވުމާއި ޓްރޭނިންގ ދެއްވުން
25 އޮގަސްޓް 1975
ބިދޭސީން ތިބޭ ތަންތަނުގައި އެމީހުންގެ އަނބިދަރީން ނޫން މީހުން ތިބުން މަނާ ކުރެއްވުން
13 އޮގަސްޓް 1975
ބިދޭސީންނަށް ބޭސްކޮށްދިނުން
7 އޮގަސްޓް 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރ 5/81 (ޢާންމު އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
23 ޖޫން 1975
ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމުގެ ރިޕޯޓް
18 ޖޫން 1975
ނަމްބަރ 9/75 އަތޮޅު ކޮމެޓީ އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
11 ޖޫން 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރ 5/81 (ޢާންމު އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ 6 ވަނަ ނަމްބަރު އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
11 ޖޫން 1975
ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް މީހުން ލެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތުން
11 ޖޫން 1975
މުވައްޒަފަކު ސަލާމް ނުބުނެ ވިދިވިދިގެން 3 ދުވަހު ހާޟިރު ނުވުން
10 ޖޫން 1975
ސަރުކާރު ތަންތާގެ ރަސްމީ ގަޑި
2 ޖޫން 1975