ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/75 އަށް ޢަމަލު ކުރެއްވުން
11 އޮކްޓޫބަރު 1975
ބޭރުފައިސާއިންދޭ ޗެކް ބަލައިގަތުން
28 ސެޕްޓެންބަރު 1975
ސަރުކާރުގެ ތަންތަނަށް ބޭރުގެ އެކިފަރާތްތަކުން އަންނަމީހުންގެ ކެއުމާބެހޭ
20 ސެޕްޓެންބަރު 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރ 13/80 (ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
17 ސެޕްޓެންބަރު 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރ 5/81 (ޢާންމު އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ 9 ވަނަ ނަމްބަރު އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
17 ސެޕްޓެންބަރު 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/66 (ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ III) ގެ 88ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
17 ސެޕްޓެންބަރު 1975
ސްކޯލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް އަދި ޓްރޭނިންގ ކޯހަށް ފޮނުވ ކުދިންނަށް ތަކެތި ދެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި ފައިސާ ދެއްވުން
4 ސެޕްޓެންބަރު 1975
އެލިކްޓްރިކް ވެލްޑިންގ، ގޭސް ވެލްޑިންގ އަދި ލޭތް މެޝިނުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް
1 ސެޕްޓެންބަރު 1975
އެކިއެކި ކަންކަން ދަސްކޮށްދެއްވުމާއި ޓްރޭނިންގ ދެއްވުން
25 އޮގަސްޓް 1975
ބިދޭސީން ތިބޭ ތަންތަނުގައި އެމީހުންގެ އަނބިދަރީން ނޫން މީހުން ތިބުން މަނާ ކުރެއްވުން
13 އޮގަސްޓް 1975