އޮފީހަށް ސަލާން ބުނުން
1 ނޮވެންބަރު 1975
އަމިއްލަ މީސްމީހުން ފޮނުވާ ސިޓީއަށް ޖަވާބު ދެއްވުން
14 އޮކްޓޫބަރު 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ I) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
11 އޮކްޓޫބަރު 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/68ޖ. (ޢާއްމު ޤާނޫނުތަކެއް) އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
11 އޮކްޓޫބަރު 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރ 12/69ޖ. (ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް އިސްލާމްދީނުގެ ކަންތައް ލާޒިމް ވެގެންވާ މިންވަރާ ބެހޭ ޤާނޫނު) އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
11 އޮކްޓޫބަރު 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/68 ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ II ) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
11 އޮކްޓޫބަރު 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރ 30/70ޖ. (ޤާނޫނު އަސާސީގެ 65 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ސިޔާސީ ކުށް ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫން) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
11 އޮކްޓޫބަރު 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރ 6/72ޖ. (ވަޒީރުންގެ މަޖްލިސް) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫން
11 އޮކްޓޫބަރު 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/68 ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III) އަށް 35 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫން
11 އޮކްޓޫބަރު 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރު 15/75 އަށް ޢަމަލު ކުރެއްވުން
11 އޮކްޓޫބަރު 1975