ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/74 (ރާއްޖޭގެ ފަޅުފަޅުން މަސް ހިފުމުގެ ޤަވާޢިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
10 ނޮވެންބަރު 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/71ޖ.، ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/71ޖ.، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/71ޖ.، މި 3 ޤާނޫން އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
10 ނޮވެންބަރު 1975
ޤާނޫނު އަސާސީގެ 63 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ސިޔާސީ ކުށް ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު
10 ނޮވެންބަރު 1975
ތަރިކައާ ބެހޭ ދަޢުވާގެ ޤާނޫނު
10 ނޮވެންބަރު 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރ 9/68 (މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
10 ނޮވެންބަރު 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ II ) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
10 ނޮވެންބަރު 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ I) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
10 ނޮވެންބަރު 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/69ޖ. (ސިޓިޒެންޝިޕް ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
10 ނޮވެންބަރު 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރު 27/75 އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 28/75 އަށް ޢަމަލު ކުރެއްވުނު
10 ނޮވެންބަރު 1975
އެކިއެކި އެއްޗިއްސަށް ބޭރުން ކުރައްވާ އޯޑަރުތަކާބެހޭ
8 ނޮވެންބަރު 1975