ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީގެ ޤަވާޢިދާބެހޭ
7 ޖަނަވަރީ 1976
ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަގާމު
7 ޖަނަވަރީ 1976
އެއަރޕޯރޓް އޮފީސް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
23 ޑިސެންބަރު 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ I) އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
24 ނޮވެންބަރު 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/69ޖ. (ސިޓިޒެންޝިޕް ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
24 ނޮވެންބަރު 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III) އަށް 36 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
24 ނޮވެންބަރު 1975
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/70ޖ. (ސަރުކާރުގެ ލިޔުންތަކުގައި ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 12 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
24 ނޮވެންބަރު 1975
އޮފީހަށް ސަލާން ބުނުން
22 ނޮވެންބަރު 1975
ޕޯސްޓް އޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑި
17 ނޮވެންބަރު 1975
އެއަރޕޯރޓް އޮފީސް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން
13 ނޮވެންބަރު 1975