އިތުރަށް ތިބި މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓް
5 ފެބުރުވަރީ 1976
އޮފީސް ހުޅުވުމާއި މުވައްޒަފުން ގަޑިޖެހުން
3 ފެބުރުވަރީ 1976
ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
24 ޖަނަވަރީ 1976
މޯލްޑިވްސް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑް މާލެއާއި ގަވަރންމަންޓް ޓްއަރިސްޓް ބޯޑް
20 ޖަނަވަރީ 1976
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
17 ޖަނަވަރީ 1976
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޢިމާރާތް ބަދަލުވުން
15 ޖަނަވަރީ 1976
އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
15 ޖަނަވަރީ 1976
"ގަވަރންމަންޓް ޓްއަރިސްޓް" ބޯޑް އުފެއްދެވުން
14 ޖަނަވަރީ 1976
ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަޤާމަށް އައި ބަދަލު
12 ޖަނަވަރީ 1976
ސަރުކާރުގެ މަގާމަކަށް ބަދަލެއް
11 ޖަނަވަރީ 1976