ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/71ޖ. (ފުރާ ދުއްވާ އެއްޗިއްސާއި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެތިން ފީނެގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
20 މާރިޗު 1976
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/65 (ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ ތަކެތީން މަޢުމޫލު ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
20 މާރިޗު 1976
ސަރުކާރުގެ މަގާމަކަށް ބަދަލެއް
20 މާރިޗު 1976
މަތީންދާ ބޯޓް ޓިކެޓާބެހޭ
16 މާރިޗު 1976
ބޭރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އަންނަ މީހުންގެ ޚަރަދު
22 ފެބުރުވަރީ 1976
އެމް.ޖީ. ބޮޑު ސްޓޯރ ބަންދު ވަގުތުގައި ފައިސާ ރައްކާކުރެއްވުން
21 ފެބުރުވަރީ 1976
ބޭރުން ގެންނަވާ ތަކެއްޗަށް އޯޑަރ ދެއްވުން
17 ފެބުރުވަރީ 1976
ދެޑިވިޜަނެއް އުވާލެއްވުން
16 ފެބުރުވަރީ 1976
މަޖީދީ ކުތުބުޚާނާ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
15 ފެބުރުވަރީ 1976
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން
12 ފެބުރުވަރީ 1976