ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/68 ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III) އަށް 39 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
8 އޭޕްރިލް 1976
ހިންގުމާ ބެހޭ
5 އޭޕްރިލް 1976
އެއަރމޯލްޑިވްސްއާ ބެހޭ
3 އޭޕްރިލް 1976
ސަރުކާރުގެ ބައެއް ތަންތަނުގައި ބޭނުން ނުހިފޭ ގޮތަށް ހުރި ތަކެތި
1 އޭޕްރިލް 1976
ސަރުކާރުގެ މަގާމަކަށް ބަދަލެއް
31 މާރިޗު 1976
ސަރުކާރުގެ މަގާމަކަށް ބަދަލެއް
30 މާރިޗު 1976
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/68ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III) އަށް 37 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
20 މާރިޗު 1976
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/68 (އެއްއަތްބަށްވުރެ ގިނައަތްބަށް މީހުނާ އިނުމުގެ ޤާނޫން) އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
20 މާރިޗު 1976
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/74، ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/75، ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/75، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/75، މި 4 ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
20 މާރިޗު 1976
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/70ޖ. (ސަރުކާރުގެ ލިޔުންތަކުގައި ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 13 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
20 މާރިޗު 1976