ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/81 (ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ I) އަށް 11 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
8 އޭޕްރިލް 1976
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/68 ޖ. (އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ III) އަށް 38 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
8 އޭޕްރިލް 1976
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/70ޖ. (ފުރަބަންޑާރަ ލަކުޑީގެ ޤާނޫނު) 1970 އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
8 އޭޕްރިލް 1976
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/73 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ރުއްގަސް އިންދުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
8 އޭޕްރިލް 1976
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/70ޖ. (ސަރުކާރުގެ ލިޔުންތަކުގައި ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 14 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
8 އޭޕްރިލް 1976
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/81 (ޖަމިއްޔާ، ކުލަބު، ޕާރޓީ، ކުންފުނި ފަދަ ޖަމާޢަތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
8 އޭޕްރިލް 1976
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/67 (ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ތަކެތީން ޑިއުޓީ ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
8 އޭޕްރިލް 1976
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/81 (ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ I) އަށް 12 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
8 އޭޕްރިލް 1976
ޤާނޫނު ނަންބަރު 21/81 (ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ II) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
8 އޭޕްރިލް 1976
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/67 (ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ތަކެތީން ޑިޢުޓީ ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
8 އޭޕްރިލް 1976