"ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް" އާއި "ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް" އުފެއްދެވުން
14 ފެބުރުވަރީ 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވާ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
21 ޖަނަވަރީ 2019
"ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު" ގެ ނަން، "ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒު" ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެއްވުން.
7 ޖަނަވަރީ 2019
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފައިވާ ތަންތަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން
6 ޖަނަވަރީ 2019
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި، ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް އުވައިލެއްވުން.
6 ޖަނަވަރީ 2019
ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އުފެއްދެވުން
31 ޑިސެންބަރު 2018
ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބާރުތަކާއި، ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް އަލުން ކަނޑައެޅުން
19 ޑިސެންބަރު 2018
"ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީ" އާއި "މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް" މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރެއްވުން
19 ޑިސެންބަރު 2018
"ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ސްޕެޝަލް ނީޑްސް އެޑިޔުކޭޝަން" ގެ ނަން "ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން" ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެއްވުން
19 ޑިސެންބަރު 2018
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަށް ބަދަލުގެންނެވުން
28 ނޮވެންބަރު 2018