1434 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުން ފެށިގެން ޝިޢާރެއް ކަނޑައެޅުއްވުމާއި، ޝިޢާރު ބޭނުންކުރެއްވުން
16 ޖަނަވަރީ 2013
"ސެންޓަރ ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އެންޑް ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް" އުވާލެއްވުން
10 ޖަނަވަރީ 2013
އެމެރިކާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ސަފީރުކަން
6 ޖަނަވަރީ 2013
"އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް"ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއް އުފެއްދެވުން
1 ޖަނަވަރީ 2013
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރެއްވުން
29 ޑިސެންބަރު 2012
ޗައިނާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ސަފީރުކަން
23 ޑިސެންބަރު 2012
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންކަން
20 ޑިސެންބަރު 2012
ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް ފޮނުއްވާ ސިޓީގައި ނަންބަރު ޖެއްސެވުން
20 ޑިސެންބަރު 2012
"ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން"ގެ ނަމުގައި، މުއައްސަސާއެއް އުފެއްދެވުން
12 ޑިސެންބަރު 2012
އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މަންދޫބުކަން
10 ޑިސެންބަރު 2012