ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް ސެކްރެޓެރީކަން
9 މޭ 2013
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުއްވުން
9 މޭ 2013
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސް އުވާލެއްވުން
6 މޭ 2013
ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރްކަޒު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރެއްވުން
6 މޭ 2013
ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑީގެ ތެރެއިން ދެވޭ ހުސްވަގުތުކޮޅު އަލުން ހަމަޖެއްސެވުން
2 މޭ 2013
ދައުލަތުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި، ކުރިން އެފަދަ މަޤާމުތައް ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި، އެކިއެކި ލަޤަބާއި ޝަރަފު އެރުވިފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތަރުތީބު ކަނޑައެޅުއްވުން
29 އޭޕްރިލް 2013
ކޮމަންވެލްތް އޮފް އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝިހާބް ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
25 އޭޕްރިލް 2013
މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ނައިބު ކަމުގެ މަޤާމު
23 އޭޕްރިލް 2013
1. މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކަމުގެ މަޤާމު 2. މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ކަމުގެ މަޤާމު 3. އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަޤާމު
10 އޭޕްރިލް 2013
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޕްރޮޖެކްޓް އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމު
26 މާރިޗު 2013