މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ހިންގެވުން މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ ޢާޞިމް އަޙްމަދާ ޙަވާލުކުރެއްވުން
25 އޮގަސްޓް 2013
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުއްޞަމަދު ޢަބްދުﷲ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ހިތާމަފާޅުކުރުން
25 އޮގަސްޓް 2013
1. އެކުވެރި ޢަރަބި ޢިމާރާތަށް، ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ސަފީރުކަމުގެ މަގާމު 2. ޑެޕިޔުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު
19 އޮގަސްޓް 2013
ޤައުމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ކަނޑައެޅުއްވުން
1 އޮގަސްޓް 2013
ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްކަން
18 ޖުލައި 2013
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ ނައިބުކަން
24 ޖޫން 2013
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރކަން
20 ޖޫން 2013
އެކި ރަސްމިއްޔާތުތަކުގަޔާއި، ޖަލްސާތަކުގަޔާއި، ބައްދަލުވުންތަކުގައި، ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ޤުރްއާން މުބާރާތްތަކުން މަތީ ވަނަތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ފުރްޞަތު ދެއްވަމުން ގެންދެވުން
18 ޖޫން 2013
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ މަސައްކަތު ދާއިރާއަށް ބަދަލު ގެންނަވައި، އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަންތަން އަލުން ހަމަޖެއްސެވުން
11 ޖޫން 2013
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ މަސްއޫލުވާ ވަޒީރު
26 މޭ 2013