ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް ކަމުގެ މަޤާމު މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ކަމުގެ މަޤާމު ޗައިނާގެ ގުވަންޒޯގައި ހުންނަވާ ޓްރޭޑް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް ކަމުގެ މަޤާމު
4 ނޮވެންބަރު 2013
2013 އޮކްޓޯބަރ 13 ވާ އާދީއްތަ ދުވަސް، ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުމާއި، 2013 ނޮވެމްބަރ 23ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ، އޮފީސްތައް ހުޅުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައިފި
6 އޮކްޓޫބަރު 2013
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ނައިބުކަން
30 ސެޕްޓެންބަރު 2013
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއަރމަންގެ މަޤާމަކީ، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
23 ސެޕްޓެންބަރު 2013
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޑޮކްޓަރ މަރްޔަމް ޝަކީލާއާ ޙަވާލުކުރެއްވުން
12 ސެޕްޓެންބަރު 2013
ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުން
5 ސެޕްޓެންބަރު 2013
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އެޑްވައިޒަރ ކަމުގެ މަގާމު
1 ސެޕްޓެންބަރު 2013
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ހިންގެވުން މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ ޢާޞިމް އަޙްމަދާ ޙަވާލުކުރެއްވުން
25 އޮގަސްޓް 2013
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުއްޞަމަދު ޢަބްދުﷲ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ހިތާމަފާޅުކުރުން
25 އޮގަސްޓް 2013
1. އެކުވެރި ޢަރަބި ޢިމާރާތަށް، ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ސަފީރުކަމުގެ މަގާމު 2. ޑެޕިޔުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު
19 އޮގަސްޓް 2013