ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯދުމުގެ ގިންތީގެ ޝަރުޠަށް ބަދަލުގެންނެވުން
25 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ޗައިނާގެ ރައީސް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން މާދަމާ، ބައެއް އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެންނެވުން
14 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ސަރުކާރުން ހިންގާ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގާ ގޮތަށް ބައެއް ބަދަލު ގެންނެވުން
31 އޮގަސްޓް 2014
އޮފީސް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް އުވާލެއްވުން
24 އޮގަސްޓް 2014
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގއާއި ސެންޓްރަލް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފީސް އުވާލެއްވުން
24 އޮގަސްޓް 2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ 43 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން "އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް" ޤާއިމުކުރެއްވުން
13 ޖުލައި 2014
1435 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދާ ގުޅިގެން އަންނަ ބަންދު ދުވަސްތައް މެދުނުކެނޑޭގޮތަށް މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށްޓަކައި އިތުރު ދުވަހެއް ބަންދު ކުރެއްވުން
10 ޖުލައި 2014
"ޤައުމީ އިނާމު 2014" އަށް ނަން ހުށަހެޅުއްވުން
10 ޖުލައި 2014
މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން
2 ޖުލައި 2014
"މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ޖެންޑަރ"ގެ ނަން "މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު"ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރައްވައި، އެ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ އަލުން ހަމަޖެއްސެވުން
1 ޖުލައި 2014