މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އުފައްދަވައި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސްއާއި، އެ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދަށުން ހިނގަމުންދިޔަ ދެވަނަ ފުރުސަތު ޕްރޮގްރާމް އޮފީސް އުވާލެއްވުން
5 ޖަނަވަރީ 2014
ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާ ސިޓީގައި ނަންބަރު ޖެއްސެވުން
5 ޖަނަވަރީ 2014
ދެކުނު އެފްރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ނެލްސަން މަންޑޭލާ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެންރަސްމީގޮތުން ހިތާމަފާޅުކުރުން
6 ޑިސެންބަރު 2013
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލް އުފެއްދެވުން
4 ޑިސެންބަރު 2013
ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ އޮނިގަނޑު މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް
2 ޑިސެންބަރު 2013
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެންނެވުން
2 ޑިސެންބަރު 2013
މިނޮވެންބަރު މަހުގެ 23ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުއްވުން
19 ނޮވެންބަރު 2013
މާދަމާއަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުން
16 ނޮވެންބަރު 2013
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތު ކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރެއްވުން
7 ނޮވެންބަރު 2013
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން، މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސްއާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރެއްވުން
4 ނޮވެންބަރު 2013