"ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ" ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއް އުފެއްދެވުން
25 ފެބުރުވަރީ 2016
ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ސިޓީތަކާއި އެކިއެކި ލިޔުންތަކުގައި [ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް އިޔަރ] ގެ ލޯގޯ ބޭނުން ކުރެއްވުން
7 ފެބުރުވަރީ 2016
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުގެ ނަން "މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން" އަށް ބަދަލުކުރެއްވުން
25 ޖަނަވަރީ 2016
"ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއް އުފެއްދެވުން
28 ޑިސެންބަރު 2015
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބް އަރުވާފައިވާ ޢަލީ ޢުމަރު މަނިކު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމަފާޅުކުރުން
19 ޑިސެންބަރު 2015
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބް އަރުވާފައިވާ ޢަބްދުއްސައްތާރު މޫސާދީދީ އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމަފާޅުކުރުން
27 ނޮވެންބަރު 2015
ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ފޮނުއްވާ އިޢުލާންތައް ފޮނުއްވަންޖެހޭ ސުންގަޑި
7 އޮކްޓޫބަރު 2015
"ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން" ޤާއިމު ކުރެއްވުން
6 އޮކްޓޫބަރު 2015
2015 އޮކްޓޫބަރު 1 ން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ބަދަލުގެންނެވުން
30 ސެޕްޓެންބަރު 2015
2015 ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 20، 21 އަދި 22 މި ތިން ދުވަހަކީވެސް، ސަރުކާރު ބަންދު 3 ދުވަސްކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުން
15 ސެޕްޓެންބަރު 2015