މިނިވަންކަމުގެ ރަންޔޫބީލްގެ މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށް ލުޔެއް ދެއްވުމުގެ ގޮތުން މި ޖުލައި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ބަދަލުގެންނެވުން
27 ޖުލައި 2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް ގެނެވުނު 3 ވަނަ އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބާރުތަކާއި، ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް އަލުން ކަނޑައެޅުން
23 ޖުލައި 2015
2015 ޖުލައި 28 ވާ އަންގާރަ ދުވަހަކީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
14 ޖުލައި 2015
"ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ" ޤާއިމު ކުރެއްވުން
13 ޖުލައި 2015
1436 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަޖެއްސުން
19 މޭ 2015
ދައުލަތުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި، ކުރިން އެފަދަ މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި، އެކިއެކި ލަޤަބާއި ޝަރަފު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތަރުތީބު އަލުން ކަނޑައެޅުއްވުން
19 މޭ 2015
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް ގުޅުން
5 މޭ 2015
"ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ" ގެ ކަންކަން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން
1 އޭޕްރިލް 2015
"ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް" ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއް އުފެއްދެވުން
25 ފެބުރުވަރީ 2015
މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރުފުރޭ އަހަރު، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ފާހަގަކުރައްވާ އެކިއެކި ދުވަސްތަކާއި ހިންގަވާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒަށް ފޮނުއްވުން
19 ފެބުރުވަރީ 2015