ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ މަގާމުގެ ދަރަޖައަށް އިޙްތިރާމްކުރެއްވުން
22 ނޮވެންބަރު 2016
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ބައެއް ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ ނަންނަމަށް ބަދަލު ގެންނެވުން
9 ނޮވެންބަރު 2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ ހައްދުންމަތީ ގާދޫ ކައުންސިލާއި، ހައްދުންމަތީ ގާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އުވާލެއްވުން
26 ސެޕްޓެންބަރު 2016
2016 ސެޕްޓެންބަރު 15 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަސް ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
30 އޮގަސްޓް 2016
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ވަކި މަރުކަޒެއް ގޮތުގައި "ފިޔަވަތި" ހަމަޖެއްސެވުން
29 އޮގަސްޓް 2016
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުން
28 ޖުލައި 2016
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް. ގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އޯކިޑް ކޮންފަރެންސް ފެސިލިޓީއާ ގުޅޭ
19 ޖުލައި 2016
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަސް ބަންދުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން
12 ޖުލައި 2016
"ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު" މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
28 ޖޫން 2016
"ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ" އުފެއްދެވުން
27 ޖޫން 2016