ކުއްލި ޙާލަތު ޢިއުލާންކޮށް ނެރުއްވާފައިވާ ޤަރާރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހަނިކުރެވިފައިވާ މާއްދާތަކަށް ލުޔެއްދީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެން ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާން
20 ފެބުރުވަރީ 2018
މަޢާފް ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ފުރުޞަތާއި ގުޅިގެން ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާން
17 ނޮވެންބަރު 2017
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އަމިއްލަ ތަންތަނުން އާސަންދަ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުމަށް އެންސްޕާ އިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރުން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
8 މޭ 2017
ރާއްޖޭގެ ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވި މަޝްހޫރު ބްލޮގަރ ޔާމީން ރަޝީދު އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރައިލުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
23 އޭޕްރިލް 2017
ބޭރުގެ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި އިޤްތިޞާދު ފުޅާ ކުރުމުގެ މުހިންމު ބައެއް
7 މާރިޗު 2017
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ‏‏ސްޕޯކްސްޕަރސަންގެ ބަޔާން‏
28 ފެބުރުވަރީ 2017
ހައްދުންމަތީ މުންޑޫއަކީ، މީހުން ދިރިނޫޅޭ ރަށެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅުއްވި، ކަނޑައެޅުއްވުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބާޠިލުކުރައްވައި ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
22 ސެޕްޓެންބަރު 2016
އަލްޖަޒީރާގެ އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޔުނިޓުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ސްޓީލިންގ ޕެރަޑައިސް" ރިޕޯޓާގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
7 ސެޕްޓެންބަރު 2016
އެމް.ޑީ.ޕީ އާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި ދަޢުވަތު
14 މާރިޗު 2016
ނޫސް ބަޔާން: ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް އެ ޕާޓީއަށް ސަރުކާރުން އަނެއްކާވެސް ދަޢުވަތު ދެއްވައިފި
13 މާރިޗު 2016