އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭން އަދި އާ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙު ކުރެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
14 ޑިސެންބަރު 2016 - ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު
ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
30 ނޮވެންބަރު 2016 - ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު
[ޑިސްއެބިލިޓީ އެވޯޑު 2016] ދެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
25 ސެޕްޓެންބަރު 2016 - ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު
ރާއްޖޭގެ ވުޒާރާތަކުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، ސޯޝަލް ކައުންސިލުން ނޫސްވެރިންނާ ޙިއްޞާކުރެއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
4 ސެޕްޓެންބަރު 2016 - ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު
އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ފަރާތުން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ހައުސިންގ ޔުނިޓް، [ދި އެޕޯލޯ ޓަވަރސް] ތަޢާރުފުކުރާ ޚާއްޞަ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
1 އޮގަސްޓް 2016 - ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު
އައްޑޫސިޓީއާއި ފުވައްމުލަކުގެ ބަސްދަތުރުގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާޙު ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 ޖުލައި 2016 - ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
14 ޖުލައި 2016 - ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު
[ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި 1437] ގެ ފައިނަލް ޝޯ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
5 ޖުލައި 2016 - ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީން ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ޖޫން 2016 - ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު
ހއ. ކެލާ އިންޓަރގްރޭޓެޑް ރިޒޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް އިފްތިތާޙު ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 ސެޕްޓެންބަރު 2015 - އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު