މައިމީހާގެ ފަރާތުން ކުޑަދަރިފުޅަށް އެޗް.އައި.ވީ އަދި ސިފިލިސް ވާސިލުނުވާ ޤައުމެއް ކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ކަނޑައަޅައި، ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާއިންދޭ ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 ޖުލައި 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ފީޓަލް ހާރޓް މޯލްޑިވްސް 2019" ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 ޖުލައި 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ 24 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 ޖޫން 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ޔުނިވަރސަލް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ހިންގަވާ "ޑިސްކަވަރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ" ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 ޖޫން 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީން އިންތިޒާމު ކުރައްވައިގެން ބާއްވަވާ ސްކިލް ޝޯ "ހުނަރުވެނި 2019" ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
23 ޖޫން 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
21 ޖޫން 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީ ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
20 ޖޫން 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ޔޫތު ލީޑަރސް ފޯރަމް ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
13 ޖޫން 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފް ގުޅިގެން ބާއްވާ "ދިވެހި ތާރިޚުގެ ތެރެއިން ތިމާވެށި" ފޮޓޯ މައުރަޒު ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
11 ޖޫން 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ފެށުން އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
11 ޖޫން 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް