މެނެޖްމަންޓް އޮޑިޓާބެހޭ ތަމްރީނު ދިނުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން
އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވުމުގެގޮތުން ނައިބުރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 އޮކްޓޫބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
350 ކެމްޕެއިނުގެ ދަށުން ބޭއްވޭ ކަނޑުއަޑީގެ ޙަރަކާތްތައް ފަށްޓަވައި ދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 އޮކްޓޫބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
[ނިއު ސެވަން ވޮންޑަރސް“ އަށް ވޯޓުލުމުގެ ކެމްޕޭން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ފަށްޓަވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 އޮކްޓޫބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަނުން އިންތިޒާމު ކުރައްވައިގެން ބޭއްވެވި ތުއްތު ކުދިންގެ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ އިނާމު ދެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި ނައިބުރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
3 އޮކްޓޫބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން، މަންފާސެންޓަރ އޮން އޭޖިންގގެ ފަރާތުން ބޭއްވެވި ހަފްލާގައި ނައިބުރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
2 އޮކްޓޫބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
މާފަންނު މަދަރުސާގެ ރިހިޔޫބީލް މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި
ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބުރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
2 އޮކްޓޫބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ޓައިނީ ހަރޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 ސެޕްޓެންބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ މަންހަޖު އިޞްލާޙު ކުރެއްވުމުގެ މަހާސިންތާ ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 ސެޕްޓެންބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
އޮކްޓޯބަރ 24 ވަނަދުވަހު މުޅިދުނިޔޭގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ތިމާވެށްޓާގުޅޭ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކާގުޅިގެން އެދުވަހު ރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
ނައިބުރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 ސެޕްޓެންބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްވި ބަޔާން
15 ސެޕްޓެންބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން